Log inn Registrer

Estrumat® vet.

Prostaglandinanalog.ATCvet-nr.: QG02A D90INJEKSJONSVÆSKE:
0,25 mg/ml til storfe, gris og hest:1 ml inneh.: Kloprostenol 0,25 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, natriumklorid, klorkresol, vann til injeksjonsvæsker.

Egenskaper:Klassifisering: Syntetisk prostaglandinanalog med overveiende luteolytisk virkning. Virkningsmekanisme: Kloprostenol forårsaker funksjonell og morfologisk regresjon av corpus luteum, luteolyse, med påfølgende brunst vanligvis 2-4 døgn etter behandling, og normal ovulasjon.

Indikasjoner:Storfe: Brunstsynkronisering. Stille brunst (ovulasjon uten brunst). Abortprovokasjon i drektighetens første 150 dager. Kronisk endometritt. Utstøtning av dødt foster. Luteincyster. Kalvingsinduksjon. Svin: Fødselsinduksjon ved forlenget drektighet. Hest: Brunstinduksjon.

Kontraindikasjoner: Drektighet når abortprovokasjon ikke ønskes.

Bivirkninger: Hos hest kan svettetokter og lette kolikksymptomer forekomme kort tid etter injeksjonen.

Forsiktighetsregler: Ved brunstsynkronisering og brunstfremkallelse er det viktig å forsikre seg om at dyret ikke allerede er drektig. Ved behandling av drektige purker tidligere enn 3 dager før forventet nedkomst kan fødsel av ikke levedyktige premature griser forekomme. Kloprostenol kan absorberes gjennom huden og forsiktighet bør utvises ved håndtering. Dette gjelder især gravide og astmatikere. Søl på hud må vaskes bort umiddelbart. Naturlige prostaglandiner kan fremkalle bronkospasmer hos mennesker. I tilfeller av respiratoriske komplikasjoner skal lege kontaktes. Tilstanden behandles med et hurtigvirkende bronkodilaterende middel, som f.eks. isoprenalin eller salbutamol.


Dosering: Storfe: 2 ml i.m. Brunstsynkronisering: 2 injeksjoner à 2 ml med 11 dagers mellomrom. Uavhengig av tid i brunstsyklus synkroniseres brunsten. Normal fertilitet oppnås ved dobbelt inseminasjon 72 og 96 timer etter siste injeksjon. Ønsker man å inseminere bare 1 gang, foretas inseminasjonen 72-84 timer etter siste injeksjon. Noe lavere konsepsjonsrate må da forventes. I de tilfelle man ønsker å observere med henblikk på brunst, gis 2 ml etter palpasjon av aktive ovarier. Ca. 2/3 av dyrene vil vise brunst 2-4 dager senere, og disse insemineres som normalt. Hos de dyr hvor brunst ikke observeres, gjentas behandlingen 11 dager etter den 1. injeksjon. Ved behandling av ett eller noen få dyr bør kloprostenol injiseres bare i de tilfeller der corpus luteum kan palperes. Stille brunst: Dyrene har normal, syklisk ovarieaktivitet, men ytre brunsttegn er svake eller manglende. Etter rektal palpasjon av corpus luteum gis 2 ml. Brunst etter 2-4 dager. Videre behandling som brunstsynkronisering (se denne). Abortprovokasjon: Injeksjon av 2 ml gir abort i løpet av få dager i de første 3 måneder av drektigheten, og i løpet av 1-2 uker i 4.-5. måned. Behandlede dyr bør observeres inntil utstøting av foster. Hvis dette ikke skjer innen 1 uke, tilrådes gjentatt injeksjon. Kronisk endometritt (pyometra): 2 ml gitt 1 gang induserer luteolyse med brunst. Brunstens selvrensende virkning vil normalt kurere tilstanden. Hvis vaginalslimet under den induserte brunst ikke er glassklart, gjentas behandlingen 10-14 dager senere. Utstøtning av dødt foster: Kloprostenol vil indusere luteolyse, og fosteret vil deretter utstøtes helt eller delvis til vagina, hvorfra det kan fjernes manuelt. Luteincyste: I ovariecyster med luteinvev vil 2 ml forårsake tilbakedannelse av cysten. Da follikkelcyster ikke svarer på kloprostenol, gir preparatet mulighet for differensialdiagnostikk. Kalvingsinduksjon: 2 ml vil indusere kalving i løpet av 1-3 døgn i de siste 10 dager før forventet kalving. Preparatet kan også gis til kyr som går over tiden. Frekvensen av placentaretensjon vil være noe høyere enn normalt. Behandlede dyr må ha forsvarlig tilsyn. Svin:Fødselsinduksjon: 0,7 ml dypt i.m. ved forlenget drektighet. Fødsel inntrer normalt innen 25 timer.
Hest:I.m. injeksjon. Brunstinduksjon: 250-500 kg: 0,5-1 ml. >500 kg: 1-2 ml. Administrering: Til i.m. bruk..

Overdosering/Forgiftning: Ved overdosering (200 ganger) kan man i noen tilfeller se en mild forbigående diaré hos storfe. Intet spesifikt antidot finnes.

Tilbakeholdelsestider: Melk: Ingen. Slakt: 1 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakning. Beskyttet mot lys. Holdbarhet etter anbrudd indre emballasje: 28 dager.

Pakninger:Injeksjonsvæske: 0,25 mg/ml: Til storfe, gris og hest: 20 ml (hettegl.) 403444. 5 × 20 ml (hettegl.) 532150.

Sist endret: 09.08.2013