Bekjempelse & kontroll


Diagnosen stilles ut fra obduksjonsfunn, tidspunkt for utbrudd og påvisning av bakterien Areomonas salmonicida var salmonicida fra syk fisk. Symptomene kan være lik andre infeksjonssykdommer som vibriose. Disse må skilles ved dyrking og karakterisering av bakterien.

Furunkulosebakterien vokser svært godt på de fleste medier ved 20 oC og danner etter få dager et karakteristisk, brunt, vannløselig pigment. Bakterien er i motsetning til vibriosebakterien ubevegelig, - noe som kan brukes til å skille de to bakteriesykdommene i en forhåndsdiagnose før dyrkingen er ferdig.

Bakterien fester seg til partikler og utstyr og er svært smittsom.

I settefiskanlegg er den viktigste forebygging å hindre bakterien å komme inn i anlegget. Det er derfor viktig å ha gode hygieniske rutiner der en unngår direkte kontakt mellom sjøanlegg og ferskvannsanlegg. Det bør opprettes atskilte soner, prosedyrer for reinhold og desinfeksjon og ryddige systemer for håndtering av dødfisk.

Sykdommen var en viktig pådriver for gjennomføring av kravet om desinfeksjon av råvann til settefiskanlegg som bruker sjøvann eller ferskvann med oppgang av anadrom fisk.

Den viktigste forebygging av furunkulose i matfiskanlegg er i dag å stikkvaksinere smolten med oljebasert vaksine før sjøsetting. Etter at vaksinen ble tatt i bruk tidlig på 1990-tallet, ble sykdommen eliminert i Norge. De seinere år har det kun vært sporadiske påvisninger av furunkulose i enkeltanlegg. Den hurtige reduksjonen i sykdommen ga en gledelig reduksjon i bruk av antibakterielle midler på 1990-tallet.

Sykdommen kan behandles med antibiotika dersom bakterien er følsom. Effekten av medisineringen er imidlertid kortvarig, og nye utbrudd starter ved ethvert stress på vanntemperaturer over 8 oC. Anleggene erfarte derfor mange og langvarige kurer med antibakterielle midler i sommerhalvåret før den effektive vaksinen ble tatt i bruk.

Furunkulose er en meldepliktig sykdom hht Lov om akvatiske organismer. En påvisning av sykdommen resulterer i at Mattilsynet pålegger anlegget restriksjoner. For et settefiskanlegg vil det bety salgsforbud og krav om nedslakting og sanering av fisken. For et matfiskanlegg vil kravene først og fremst omfatte tekniske forhold ved slakting og et forbud mot å flytte fisken til andre lokaliteter.