Bravecto®

Ektoparasittmiddel.

ATCvet-nr.: QP53B X05


TYGGETABLETTER 112,5 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg til hund:Hver tyggetablett inneh.: Fluralaner 112,5 mg, resp. 250 mg, 500 mg, 1000 mg og 1400 mg, sukrose, maisstivelse, natriumlaurylsulfat, dinatriumembonatmonohydrat, magnesiumstearat, aspartam, glyserol, soyaolje, makrogol 3350.
Med svineleversmak.

Egenskaper: Klassifisering: Insekticid i gruppen akaricider. Virkningsmekanisme: Distribueres systemisk, og er høypotent mot flått og lopper når disse eksponeres for fluralaner via kontakt med hundens kroppsvæsker. Fluralaner er en potent hemmer av deler av leddyrets nervesystem, og virker antagonistisk på ligandstyrte kloridkanaler (GABA-reseptorer og glutamatreseptorer). Absorpsjon: Når maks. plasmakonsentrasjon i løpet av 1 dag. Fordeling: Distribueres systemisk og når høyest konsentrasjon i fett, etterfulgt av lever, nyrer og muskler.Halveringstid: 12 dager, individuelle variasjoner er observert. Metabolisme: Mangel på omfattende metabolisme fører til effektive konsentrasjoner mellom doseringsintervallene.Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i feces (tilsv. 90%), i mindre grad renalt.

Indikasjoner: Flått- og loppeinfestasjoner hos hund. Umiddelbar og vedvarende loppedrepende (Ctenocephalides felis) effekt i 12 uker, umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i 12 uker mot Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus og D. variabilis, og umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i 8 uker mot Rhipicephalus sanguineus. Lopper og flått må feste seg til verten og komme i kontakt med vertens kroppsvæsker for å eksponeres for virkestoffet. Begynnende effekt er innen 8 timer etter at lopper (C. felis) har festet seg og innen 12 timer etter at flått (I. ricinus) har festet seg. Kan også brukes som en del av behandlingsstrategien mot loppeallergidermatitt (FAD).

Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger: Vanlig observerte bivirkninger (hos 1,6%) er milde og forbigående gastrointestinale effekter som diaré, oppkast, appetittmangel og sikling.

Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes på valper <8 uker og/eller hunder <2 kg. Skal ikke administreres i intervaller kortere enn 8 uker. Overføring av parasittbårne sykdommer kan ikke utelukkes.

Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av preparatet. Vask hendene nøye med såpe og vann umiddelbart etter bruk.

Drektighet/Laktasjon: Preparatet kan brukes under avl, drektighet og diegiving.

Dosering: Skal administreres iht. følgende tabell (tilsv. en dose på 25-56 mg fluralaner/kg kroppsvekt, innenfor et vektområde):

Bravecto table

Hunder med kroppsvekt >56 kg må gis den kombinasjonen av 2 tabletter som nærmest tilsvarer kroppsvekten. For optimal kontroll av loppeinfestasjon må preparatet administreres i intervaller på 12 uker. For optimal kontroll av flåttinfestasjon vil tidspunktet for neste behandling avhenge av hvilken flåttart man ønsker beskyttelse mot, se Indikasjoner. Administrering: Til oral bruk. Tyggetablettene skal ikke knuses eller deles. Administrer preparatet ved eller rundt tid for fôring.

Overdosering/Forgiftning: Ingen unormale funn ved studier gjort på ulike grupper av hunder.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen inntil bruk, for å hindre at barn får direkte kontakt med preparatet.

Pakninger: Tyggetabletter: 112,5 mg: Til hund: 1 stk. (blister) 587312. 250 mg: Til hund: 1 stk. (blister) 390101. 500 mg: Til hund: 1 stk. (blister) 096459. 1000 mg: Til hund: 1 stk. (blister) 451530. 1400 mg: Til hund: 1 stk. (blister) 423457.

Sist endret: 27.02.2014Utfyllende produktinformasjon/Preparatomtale