Exspot® vet.

Ektoparasittmiddel.ATCvet-nr.: QP53A C04


PÅFLEKKINGSVÆSKE715 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Permetrin. 715 mg, Dowanol PM (propylenglykolmonometyleter).

Egenskaper:Klassifisering: Pyretroid med acaricid og insekticid virkning.Virkningsmekanisme:Permetrin har både repellerende og drepende effekt. Kontakt med permetrin fører til selektiv blokkering av parasittenes nervetransmisjon ved endring av nervemembranens permeabilitet for natrium og kalium. Parasittene, både immature og mature stadier, paralyseres og dør. Toksisiteten av permetrin for varmblodige dyr er lav.Absorpsjon:Permetrin absorberes bare i liten grad gjennom intakt hud. Absorbert virkestoff hydrolyseres raskt og skilles ut som inaktive metabolitter.Fordeling:Etter lokal administrering fordeles permetrin sammen med vehikkelet over hele huden innen 1 døgn. Den lokalvirkende effekten varer i ca. 4 uker. Full effekt oppnås innen 2-3 døgn etter applikasjon. En behandling gir repellerende (antiblodsugende) effekt i minst 2 uker og insekticid effekt i minst 1 uke mot sandfluer. Preparatet har ikke systemisk effekt.Indikasjoner:  Mot flått, lopper, lus, pelsmidd og sandflue (Phlebotomus perniciosus) på hund.

Kontraindikasjoner:  Skal ikke gis til drektige tisper. Skal ikke brukes til katt, ved kjent pyretroidoverfølsomhet eller på valper <2 uker.

Bivirkninger: Lokale hudreaksjoner som erytem, pruritus eller håravfall er vanlig. Generelle reaksjoner som appetittløshet, oppkast, slapphet, redsel, muskelsitring, kramper, pareser og/eller ataksi er rapportert i sjeldne tilfeller. Om bivirkninger observeres, skal behandlingen avbrytes og hunden bades og sjamponeres. I alvorlige tilfeller bør hunden undersøkes av veterinær.

Forsiktighetsregler: Unngå applisering på pelsen. Preparatet skal ikke masseres inn i huden. Kun for ekstern bruk. Permetrin er ekstremt giftig for katter. For å forhindre at katter blir eksponert for preparatet ved et uhell, må katter holdes unna behandlede hunder inntil applikasjonsstedet er tørt. Sørg for at katter ikke steller applikasjonsområdet på behandlede hunder. Oppsøk råd hos veterinær umiddelbart dersom denne situasjonen oppstår. Ved søl på human hud, vask med såpe og vann. Unngå direkte kontakt med det behandlede området på hunden i 3-6 timer etter behandling. Ved utføring av mange behandlinger, f.eks. på kennel, bør beskyttelseshansker brukes. Pyretroider er giftige for fisk, og behandlede hunder bør derfor ikke komme i kontakt med noen form for overflatevann i minst 24 timer etter behandling.

Drektighet/Laktasjon:Drektighet:  Skal ikke gis til drektige tisper.Laktasjon:Kan gis til diegivende tisper.

Dosering:  Hunder:<15 kg:  1 ml (1 pipette) mellom skulderbladene.  15-29 kg: 2 ml (2 pipetter), 1 ml mellom skulderbladene og 1 ml ved haleroten.≥30 kg:3 ml (3 pipetter), 1 ml mellom skulderbladene, 1 ml ved haleroten og 1 ml langs midtlinjen på ryggen.Administrering:Skill hundens pels slik at huden blir tilgjengelig, og plasser pipettetuppen mot huden mellom skulderbladene. Klem pipetten bestemt og appliser hele innholdet direkte mot huden. Appliser kun på uskadet hud. Langvarig eller intensiv eksponering for vann bør unngås. I tilfeller med jevnlig vanneksponering, eller om hunden vaskes (sjamponeres) kan den vedvarende effekten reduseres. Behandlingen kan gjentas, men tidligst 7 dager etter siste behandling.

Oppbevaring og holdbarhet: Skal oppbevares <25°C, beskyttet mot lys. Må ikke fryses.

Pakninger: Påflekkingsvæske: 715 mg/ml: Til hund: 2 × 1 ml (endosepipette) 017237. 6 × 1 ml (endosepipette) 194662. 6 × 6 × 1 ml (endosepipette) 163336. 

Sist endret: 24.10.2013