Nobivac® DHP vet.

Vaksine mot valpesyke, hepatitt og parvovirus hos hund
LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund:
Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), levende svekket stamme Onderstepoort, minst 104 TCID50, hepatittvirus (CAV2), levende svekket stamme Manhattan LPV3, minst 104 TCID50, parvovirus (CPV), levende svekket stamme 154, minst 107 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret oppløsning.

Egenskaper:
Virkningsmekanisme: Vaksinen inneholder attenuerte antigener som stimulerer til aktiv immunitet mot valpesykevirus, parvovirus, smittsom hepatitt forårsaket av adenovirus type 1 og luftveissykdom forårsaket av adenovirus type 2. Effekten av vaksinen kan reduseres av interferens med maternelle antistoffer.

Indikasjoner:

Aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med valpesykevirus; for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hundens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av hundens adenovirus type 1 og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2. Begynnende immunitet 1 uke etter vaksinasjon. Varighet av immunitet: 3 år.

Bivirkninger:
Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i vedlagte oppløsningsvæske eller leptospirosevaksine (stamme 820K, Ca-12-000) i Nobivac-serien, kan det på injeksjonsstedet sees en diffus hevelse på inntil 5 mm i diameter. Hevelsen kan av og til være hard og smertefull, og vare i inntil 3 dager. Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i rabiesvaksine (stamme Pasteur RIV) i Nobivac-serien, kan det sees forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser på 1-4 cm i diameter i inntil 3 uker. Hevelsene kan være smertefulle i inntil 3 dager. I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksinering oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps.

Forsiktighetsregler:

Kun friske dyr skal vaksineres. Hunden bør ikke eksponeres unødig for infeksjonsrisiko den første uken etter fullført grunnvaksinering eller revaksinering. Vaksinens parvoviruskomponent kan skilles ut i svært små mengder i inntil 8 dager etter vaksinering, men det er ikke påvist kliniske symptomer hos uvaksinerte dyr som blir infisert.

Interaksjoner:

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre veterinærpreparater, med unntak av leptospirose- (stamme 820K, Ca-12-000), rabies- (stamme Pasteur RIV) og smittsom trakeobronkitt- (B. bronchiseptica stamme B-C2 og parainfluensa stamme Cornell) vaksiner i Nobivac-serien. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om Nobivac DHP vet. skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

Drektighet/Laktasjon:
Kan brukes under drektighet på tisper som tidligere er vaksinert med CDV- (stamme Onderstepoort), CAV2- (stamme Manhattan LPV3) og CPV- (stamme 154) antigener inkl. i Nobivac-serien.

Dosering:

1 dose (1 ml) gis s.c. Umiddelbart før bruk rekonstitueres frysetørret pulver med vedlagte oppløsningsvæske (1 ml), eller med leptospirose- (stamme 820K, Ca-12-000) eller rabies- (stamme Pasteur RIV) vaksiner i Nobivac-serien. Bruk sterilt injeksjonsutstyr. Unngå kontaminering av vaksinen med spor av kjemiske steriliseringsmidler. Bruk ikke kjemikalier som f.eks. desinfeksjonsmidler, eller sprit til å desinfisere huden før vaksinering. Grunnimmunisering: 1 enkeltinjeksjon vil normalt føre til aktiv immunitet hos hunder ≥10 uker. Dersom det trengs tidligere beskyttelse, kan 1. dose gis til valper fra 6 ukers alder. Fordi maternelle antistoffer kan interferere med responsen på vaksinen skal det gis ytterligere 1 dose 2-4 uker senere, dvs. ≥10 ukers alder. Revaksinering: For å opprettholde beskyttelse anbefales revaksinering med 1 enkeltdose hvert 3. år.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Andre opplysninger:
Avfallsmaterialet skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

Pakninger:
Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til hund: 5 sett (hettegl.). 25 sett (hettegl.) 058850.

Sist endret: 28.09.2010.