Porcilis® AR-T DF vet

Vaksine mot progressiv atrofisk rhinitt. ATCvet-nr.: QI09A B04

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris:1 dose (2 ml) inneh.: dO-protein (ikke-toksisk deletert derivat av Pasteurella multocida dermonekrotisk toksin), inaktiverte Bordetella bronchisepticaceller, dl-α-tokoferolacetat, formaldehyd ≤1 mg.

Egenskaper: Virkningsmekanisme:Nyfødte grisunger oppnår passiv immunitet via kolostrum fra vaksinerte purker/ungpurker.

Indikasjoner: For å redusere kliniske symptomer ved progressiv atrofisk rhinitt (nysesyke) hos grisunger gjennom passiv oral immunisering via kolostrum fra vaksinerte mordyr.
immunisering via kolostrum fra vaksinerte mordyr.

Bivirkninger:En forbigående temperaturstigning på gjennomsnittlig 1,5°C, opptil 3°C hos enkelte griser, kan vanligvis måles på vaksinasjonsdagen eller dagen etter. Redusert aktivitet og nedsatt appetitt forekommer svært ofte på vaksinasjonsdagen. En forbigående hevelse (maks. diameter: 10 cm) kan oppstå på injeksjonsstedet, vedvarende i opptil 2 uker.

Forsiktighetsregler:Vaksiner kun friske dyr. Unngå kontaminering. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner:Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter annet preparat.

Drektighet/Laktasjon:Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering: 1 dose på 2 ml gis i.m. til griser ≥18 uker. La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk. Flasken ristes godt før og under bruk. Vaksinen injiseres fortrinnsvis bak øret.
Vaksinasjonsskjema: Grunnvaksinering: Injiser 1 dose (2 ml) pr. gris etterfulgt av en ny injeksjon 4 uker etter den første injeksjonen.
Den første dosen bør gis 6 uker før forventet grising.
Revaksinering: 1 enkelt dose (2 ml) gis 2-4 uker før hver grising.

Tilbakeholdelsestider: Slakt: 0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kaldt (2-8°C) og mørkt. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

Pakninger:Injeksjonsvæske:Til gris: 50 ml (plastflaske) 004864.

Sist endret: 14.09.2012