Porcilis® Ery Parvo vet.

Vaksine mot rødsyke og svineparvoinfeksjon. ATCvet-nr.: QI09A L01

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til gris:

1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert svineparvovirus (PPV) stamme 014, min. 9 log2 HI enheter, Erysipelothrix rhusiopathiae stamme M2 (serotype 2) inaktivert lysert antigenkonsentrat f1 ppd, dl-α-tokoferolacetat
150 mg og formaldehyd 0,02-0,05%.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Beskyttelse mot rødsyke oppnås innen 3 uker og varer i 6 måneder. Beskyttelse mot PPV
varer i 12 måneder.

Indikasjoner:

Aktiv immunisering av purker og ungpurker for å redusere kliniske symptomer på rødsyke forårsaket av alle
relevante Erysipelothrix rhusiopathiae serotyper (serotype 1 og 2) og til beskyttelse mot fosterdød forårsaket av infeksjon med svineparvovirus (PPV).

Bivirkninger:

Lett, forbigående økt kroppstemperatur innen 24 timer, forbigående liten lokal hevelse inntil 8 dager etter vaksinasjonen og noe motvillighet til å bevege seg og spise. I svært sjeldne tilfeller kan en hypersensitivitetsreaksjon forekomme.

Forsiktighetsregler:

Syke og svake dyr skal ikke vaksineres. Bruk sterile sprøyter og kanyler. Ved utilsiktet egeninjeksjon må
legehjelp strak søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner:

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter et annet preparat.
Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering:

1 dose er 2 ml. Vaksinen injiseres dypt i.m. bak øret.
Romtemperer før bruk. Omrystes godt før og under bruk.

Grunnimmunisering:

Beskyttelse mot rødsyke og svineparvovirus (PPV) bør være oppnådd hos ungpurker før 1. bedekning. 1
enkeltvaksinasjon gitt senest 2 uker før bedekning er tilstrekkelig til å beskytte den påfølgende drektigheten mot skade forårsaket av PPV. For å oppnå beskyttelse mot rødsyke anbefales en dobbeltvaksinasjon som grunnimmunisering. Dette oppnås ved å gi 1 enkelt vaksinasjon mot rødsyke 4 uker før eller 4 uker etter
applikasjon av dette preparatet. Pga. mulig interferens med mater-nelle antistoffer, bør grisene være 6 måneder gamle før vaksinasjon. Dette sikrer effekt mot svineparvovirus.

Revaksinering:

1 gang årlig supplert med 1 enkeltdose vaksine mot rødsyke 6 måneder etter hver vaksinasjon med dette preparatet.
Administrering: Til i.m. bruk.

Tilbakeholdelsestider:

0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og mørkt. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

Pakninger:Injeksjonsvæske: Til gris:

50 ml (hettegl.) 002332.

Sist endret: 17.09.2012