Porcilis® PCV vet.

Vaksine mot porcint circovirus hos svin. ATCvet-nr.: QI09A A07


INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til svin:

1 dose (2 ml) inneh.: Porcint circovirus type 2 ORF2-subenhet antigen, minst 4,5 log2 ELISA-enheter, dl-α-tokoferolacetat, flytende parafin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot porcint circovirus type 2. Begynnende immunitet: Etter 2 uker. Immunitetvarighet: 22 uker.

Indikasjoner:

Aktiv immunisering av svin for å redusere virusmengden i blod og lymfevev, og for å redusere mortalitet og vekttap assosiert med PCV2-infeksjon i løpet av produksjonsperioden.

Bivirkninger:

Forbigående lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, hovedsakelig i form av en hard, varm og noen ganger smertefull hevelse (e10 cm i diameter). Forsvinner spontant i løpet av 14-21 dager. Systemiske overfølsomhetslignende reaksjoner kan forekomme umiddelbart etter vaksinering. Disse kan resultere i mindre nevrologiske symptomer som tremor og/eller eksitasjon, og forsvinner vanligvis i løpet av minutter uten behandling. En forbigående økning i kroppstemperatur, (<1°C), kan forekomme inntil 2 dager etter vaksinering. Av og til kan det forekomme en økning i rektal temperatur på inntil 2,5°C som varer i <24 timer.
Noen grisunger kan bli nedstemte og vise redusert fôrinntak i opptil 5 dager. Vaksinering kan medføre forbigående reduksjon i vekstraten i perioden umiddelbart etter vaksinering.

Forsiktighetsregler:

Kun friske dyr skal vaksineres. Unngå anbrudd av flere hetteglass. Bruk sterile sprøyter og kanyler.
Unngå kontaminasjon. Unngå bruk av vaksinasjonsutstyr med gummideler. Ved utilsiktet egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner:

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre
veterinærpreparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

Drektighet/Laktasjon:

Skal ikke brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering:

La vaksinen oppnå romtemperatur og rist godt før bruk.
1 dose (2 ml) ved i.m. injeksjon i nakken, i området bak øret. Ved lave eller middels nivåer av maternale antistoffer mot PCV2 er det anbefalt én enkelt vaksinasjon (2 ml) fra 3 ukers alder. Forventes høye nivåer av maternale antistoffer mot PCV2 er det anbefalt følgende regime med 2 vaksinasjoner: Den 1. injeksjonen (2 ml)
kan gis fra 3-5 dagers alder, den 2. injeksjonen (2 ml) 2-3 uker senere.

Tilbakeholdelsestider:

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).
Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 8 timer.

Pakninger: Injeksjonsvæske: Til svin: 100 ml (hettegl.) 038262.

Sist endret: 14.09.2012