Porcilis® Porcoli Diluvac Forte

Inaktivert vaksine mot E. coliinfeksjon hos gris. ATCvet-nr.: QI09A B02

INJEKSJONSVÆSKE,suspensjon til svin:

1 dose (2 ml) inneh.: F4ab (K88ab) fimbrieadhesin f9 log2 Ab titer, F4ac (K88ac) fimbrieadhesin f5,4 log2 Ab titer, F5 (K99) fimbrieadhesin f6,8 log2 Ab titer, F6 (987P) fimbrieadhesin f7,1 log2 Ab titer, LT toksoid f6,8 log2 Ab titer, dl-α-tokoferolacetat 150 mg, polysorbat 80, kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, simetikonemulsjon, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet av purker/ungpurker for å overføre til avkommet passiv immunitet mot E. coli-stammene som uttrykker fimbrieadhesinene F4ab, F4ac, F5 og F6, da disse er ansvarlig for adhesjon og virulens hos E. coli-stammene som forårsaker neonatal enterotoksikose (spedgrisdiaré) hos grisunger. Immunogenene er inkorporert i en adjuvans for å fremme en forlenget stimulering av immunitet. Nyfødte grisunger mottar passiv immunitet ved å innta kolostrum fra vaksinerte purker/ungpurker.

Indikasjoner:

Passiv immunisering av grisunger ved aktiv immunisering av purker og ungpurker for å redusere mortalitet og
kliniske symptomer som diaré pga. neonatal enterotoksikose i de første levedøgn, forårsaket av de E. coli-stammer som uttrykker fimbrieadhesinene F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P).

Bivirkninger:

Lett, forbigående økt kroppstemperatur (gjennomsnittlig 1°C, for noen opptil 3°C) innen 24 timer. Nedsatt
fôropptak og nedstemthet på vaksinasjonsdagen hos ca. 10% av dyrene, dette vil normaliseres innen 1-3 dager. Forbigående lokal hevelse og rødhet på injeksjonsstedet hos ca. 5% av dyrene, som kan vare i minst 14 dager.

Forsiktighetsregler:

Syke og svake dyr skal ikke vaksineres. Bruk sterile sprøyter og kanyler. Unngå kontaminering. Ved utilsiktet
egeninjeksjon må legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget eller etiketten vises.

Interaksjoner:

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Det anbefales derfor at det ikke gis andre vaksiner innenfor et tidsrom av 14 dager før og 14 dager etter vaksinasjon med dette preparatet.

Drektighet/Laktasjon:

Kan brukes under drektighet.

Dosering:

1 dose er 2 ml. La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk. Vaksinen injiseres i.m. i nakken i området bak øret. Ristes godt før bruk. Grunnvaksinering: Til purker/ungpurker som tidligere ikke er vaksinert med dette preparatet skal det gis 1 injeksjon fortrinnsvis 6-8 uker før forventet tidspunkt for grising, fulgt av nok en injeksjon 4 uker senere. Revaksinering: En enkel revaksinering skal gis i andre halvdel av hver påfølgende drektighet, fortrinnsvis 2-4 uker før forventet tidspunkt for grising.

Administrering: Til. i.m. bruk.

Overdosering/Forgiftning:

Ingen andre reaksjoner er observert enn de som er nevnt under bivirkninger.

Tilbakeholdelsestider:

0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Må ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 3 timer.

Pakninger:Injeksjonsvæske: Til svin:

20 ml (hettegl.) 011760. 50 ml (hettegl.) 011862.

Sist endret: 17.09.2012