Receptal® vet.

Gonadotropinfrigjørende hormonanalog. ATCvet-nr.: QH01C A90


INJEKSJONSVÆSKE

4,2 µg til storfe, hest, gris og kanin:1 ml inneh.: Buserelinacetat 4,2 µg (tilsv. 4 µg buserelin), benzylalkohol 20 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid, saltsyre,
vann til injeksjonsvæsker.

Egenskaper:

Klassifisering: Buserelin er et nonapeptid, analogt til det naturlige gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) som er et dekapeptid. Virkningsmekanisme: GnRH regulerer konsentrasjonen av luteiniserende hormon (LH) og det
follikkelstimulerende hormonet (FSH). Buserelin induserer og synkroniserer ovulasjon, induserer «turn over» av cystiske follikler og forbedrer konsepsjonsraten.

Indikasjoner:

Storfe: Behandling av infertilitet knyttet til follikkelcyster. Forbedring av drektighetsraten etter injeksjon på tidspunktet for kunstig inseminasjon eller i løpet av lutealfasen etter kunstig inseminasjon. Synkronisering av brunst og ovulasjon (slik at kunstig inseminasjon kan gjøres til fast tid) i forbindelse med administrering av prostaglandin F2α eller progestagen. Hest: Ovulasjonsinduksjon når en moden follikkel er tilstede, for dermed å synkronisere ovulasjonen tettere med paringen hos hoppene. Forbedring av onsepsjonsrate etter administrering i løpet av sen lutealfase etter paring eller kunstig inseminasjon. Gris: Ovulasjonsinduksjon. Kanin: Ovulasjonsinduksjon. Forbedring av konsepsjonsrate.

Forsiktighetsregler:

Bruk aseptiske prosedyrer ved injisering av preparatet. Infeksjoner kan forekomme dersom anaerobe bakterier
penetrerer vevet ved injeksjonsstedet, særlig etter intramuskulær injeksjon. Kyr som ikke er sykliske ved oppstart av inseminasjonssesongen bør heller behandles med kombinasjon av buserelin og progestagener, enn kombinasjon av buserelin og prostaglandiner.

Drektighet/Laktasjon:

Preparatet brukes for å forbedre drektighetsraten. For de fleste indikasjonene gis det på tiden for paring/kunstig inseminasjon eller tidligere, til diegivende eller ikke-diegivende dyr. Hos storfe og hest kan preparatet trygt gis under lutealfasen etter paring/kunstig inseminasjon, for å forbedre konsepsjonsraten. Det er ikke vist sikkerhet etter administrering senere under drektigheten.

Dosering: Storfe:

Behandling av follikkelcyster med eller uten symptomer på nymfomani: 20 µg (tilsv. 5 ml injeksjonsvæske). Forbedring av konsepsjonsrate: 10 µg (2,5 ml)/dyr. Synkronisering av brunst og ovulasjon før kunstig inseminasjon til fast tid: 10 µg (2,5 ml)/dyr. Hest: Ovulasjonsinduksjon: 40 µg (10 ml)/dyr.
Forbedring av konsepsjonsrate: 40 µg (10 ml)/dyr. Gris: Ovulasjonsinduksjon: 10 µg (2,5 ml)/dyr. Kanin: Forbedring av konsepsjonsfrekvens: 0,8 µg (0,2 ml)/dyr. Ovulasjonsinduksjon ved inseminasjon etter fødsel: 0,8 µg (0,2 ml)/dyr. Administrering: Foretrukket administreringsmåte er i.m. injeksjon, men kan også injiseres i.v. eller s.c.

Tilbakeholdelsestider:

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares ved høyst 25°C.
Beskyttes mot lys. Holdbarhet: Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

Pakninger:Injeksjonsvæske:4,2 µg: Til storfe, hest, gris og
kanin: 5 × 10 ml (hettegl.) 543397.

Sist endret: 17.08.2012