Vidalta vet.

Tyreostatikum.ATCvet-nr.: QH03B B01


vidalta jarabevidalta pills


DEPOTTABLETTER 10 mg og 15 mg til katt:

Hver depottablett inneh.: Karbimazol 10 mg, resp. 15 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).

Egenskaper:

Klassifisering: Tioureapreparat som motvirker hypertyreose. Virkningsmekanisme: Tiamazol, den aktive metabolitten av karbimazol, hemmer produksjonen av hormoner fra thyreoidea. Absorpsjon: Rask. Cmax av tiamazol nås etter 3-4 timer (10 mg) eller 5-7 timer (15 mg). Fordeling: Tiamazol er i hovedsak konsentrert i thyreoidea og i binyrer. Metabolisme: Karbimazol hydrolyseres hurtig, men ikke fullstendig, til den aktive metabolitten tiamazol. Utskillelse: Tiamazol skilles hovedsakelig ut via urin og i mindre grad i feces.

Indikasjoner:

For behandling av hypertyreose og kliniske symptomer forbundet med hypertyreose hos katt.Kontraindikasjoner:

Skal ikke brukes til katter som lider av systemiske sykdommer, slik som alvorlig primær leversykdom eller diabetes mellitus, viser symptomer på autoimmun sykdom og/eller endrede nivåer av røde eller hvite blodlegemer (anemi, nøytropeni eller lymfopeni), har blodplatelidelser (spesielt trombocytopeni) eller koagulopatier, er hypersensitive for merkaptoimidazoler.


Bivirkninger:

Bivirkningene er reversible ved seponering av behandling. Vanlige: Oppkast, diaré, redusert appetitt, nedsatt hold, døsighet, takykardi, polydipsi, dehydrering, polyuri, kløe, våteksem, erytem, håravfall. Alvorlig gastrointestinal blødning (blodig oppkast, blødning fra munnen eller mørk avføring). Disse symptomene krever umiddelbar reaksjon (dosereduksjon eller seponering). Sjeldne: Vekttap, dyspné, aggressivitet, desorientering, ataksi, feber, økning i leverenzymer og/eller en reduksjon i glomulær filtreringsrate, anemi, økning eller reduk-sjon av antallet hvite blodlegemer, nøytrofili, trombocytopeni, eosinofili og/eller lymfopeni.Forsiktighetsregler:

Kun til oral bruk. Behandlingen må tilrettelegges etter nytte-/risikovurdering for hvert enkelt dyr. Behandling av hypertyreose kan redusere glomerulær filtreringsrate, noe som kan gi forverring av underliggende nyresykdom. Doser >20 mg bør anvendes med forsiktighet. Vask alltid hendene med såpe og vann etter kontakt med kattesand somer brukt av behandlede dyr. Ikke håndter dette preparatet dersom du er allergisk mot antithyreoideapreparater. Gravide bør bruke hansker ved håndtering av tablettene eller brukt kattesand. Ikke spis, drikk eller røyk samtidig som tabletter eller brukt kattesand blir håndtert. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Karbamizol kan gi oppkast, epigastrisk lidelse, hodepine, feber, leddplager, kløe og pancytopeni. Behandling er symptomatisk. Ettersom karbimazol er et mistenkt humant teratogen, bør kvinner i fertil alder bruke hansker ved håndtering av avføring og/eller oppkast fra behandlede katter. Oppbevares utilgjengelig for barn.Interaksjoner:

Effekten kan reduseres ved samtidig bruk av fenobarbital. Samtidig administrering av benzimidazol anbefales ikke. Tiamazol kan ha immunmodulerende egenskaper og bør tas hensyn til ved vurdering av vaksinering.Drektighet/Laktasjon:

Skal ikke brukes til drektige eller lakterende katter.

Dosering:

Målet for behandlingen er å opprettholde en total tyroksinkonsentrasjon (TT4) i nedre del av referanseområdet. Overvåkning av TT4, total hematologi og lever- og nyreparametre, er anbefalt ved hvert oppfølgingsbesøk.

Justeringsfase:

Startdose:
1 tablett à 15 mg karbimazol pr. katt pr. dag. I tilfeller hvor TT4-konsentrasjonen kun er svakt forhøyet, gis en startdose på 10 mg daglig. Med anbefalt startdose på 1 tablett à 15 mg karbimazol pr. dag, kan TT4-konsentrasjonen reduseres til å være innenfor eutyreoidnivå (TT4 <50 nmol/liter) kort tid etter be-handlingsstart. Dosejustering etter 10 dager, 3, 5 og 8 uker, avhengig av respons.

Vedlikeholdsfase:

Oppfølgning hver 3. til 6. måned. Individuell dosejustering basert på kliniske symptomer og TT4-nivå. Sjekk TT4 10-14 dager etter dosejustering. Terapeutisk dose varierer fra 10 mg (1 tablett 10 mg) til 25 mg (1 tablett 10 mg og 1 tablett 15 mg) 1 gang om dagen. Dosering annenhver dag med 10 mg eller 15 mg kan være nok hos katter som trenger mindre doser. Dosen bør ikke økes med >5 mg pr. gang.
Administrering: Biotilgjengeligheten øker dersom tabletten gis sammen med fôr. Administreringsmåten må være konsekvent fra dag til dag. Tablettene skal gis til samme tidspunkt hver dag. Ikke del eller knus tablettene, dette vil påvirke depoteffekten.

Overdosering/Forgiftning:

Vekttap, inappetens, oppkast, letargi og mindre frekvente tegn på gastrointestinale blødninger slik som hematemesis, oral blødning eller blødning i tarmkanalen. Unormale pels- og hudtilstander (erytem, alopesi), så vel som hematologiske/biokjemiske endringer (eosinifili, lymfocytose, nøytropeni, lymfopeni, lettere leukopeni, agranulocytose, trombocytopeni, hemolytisk anemi). Hepatitt og nefritt er rapportert.Oppbevaring og holdbarhet:


Oppbevares <25°C i original pakning. Hold plastbeholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Ikke fjern fuktabsorbent.


Pakninger:

Depottabletter: 10 mg: Til katt: 100 stk. 503431.15 mg: Til katt: 100 stk. 067335.

Sist endret:

21.09.2012