Bovilis® Bovipast RSP vet.

Aktiv immunisering av storfe mot parainfluensa-3-virus (PI-3-V) for å redusere infeksjon, bovint RS-virus (BRSV) for å redusere infeksjon og kliniske symptomer, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica serotype A1 for å redusere infeksjon, dødelighet, kliniske symptomer, lungelesjoner og bakterieinvasjon av lungene forårsaket av serotypene A1 og A6.


INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:
1 dose (5 ml) inneh.: Inaktivert bovint RS-virus, stamme EV 908 min. 105,5, maks. 106,4 TCID50, inaktivert parainfluensa-3-virus, stamme SF-4 Reisinger min. 107,3, maks. 108,3 TCID50, inaktivert Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, serotype A1, stamme M4/1 9 ×109 celler, aluminiumhydroksid 37,5 mg, Quil A (Saponin) 0,625 mg, natriumtimerfonat 0,05 mg, spor av neomycin.

Egenskaper:
Klassifisering: Vaksine mot bovint RS-virus (BRSV), parainfluensa-3-virus (Pi-3-V) og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica til storfe. Virkningsmekanisme: Induserer antistoffer mot BRSV, PI-3-V og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

Indikasjoner:
Aktiv immunisering av storfe mot parainfluensa-3-virus (PI-3-V) for å redusere infeksjon, bovint RS-virus (BRSV) for å redusere infeksjon og kliniske symptomer, Mannheimia (Pasteurella) haemolytica serotype A1 for å redusere infeksjon, dødelighet, kliniske symptomer, lungelesjoner og bakterieinvasjon av lungene forårsaket av serotypene A1 og A6. Kryssimmunitet med M. haemolytica serotype A6 er vist i smitteforsøk foretatt i laboratorium etter første vaksinasjon. Humoral immunitet overfor BRSV og PI-3-V er størst ca. 2 uker etter fullført grunnimmuniseringsprogram.

Kontraindikasjoner:
Unngå vaksinering av syke dyr, dyr med alvorlig parasittinfestasjon og dyr med nedsatt allmenntilstand. Tilfredsstillende immunitet oppnås bare hos friske og immunkompetente dyr.

Bivirkninger:
Adjuvansrelatert hevelse på injeksjonsstedet som i ekstreme tilfeller kan bli opp til 10 cm. Hevelsen forsvinner helt eller reduseres til en liten uanselig kul innen 2-3 uker. Enkelttilfeller av svært små reaksjoner i opp til 3 måneder etter vaksinering. Lettere forbigående temperaturstigning i inntil 3 dager. Noe motvillighet til bevegelse. Overfølsomhetsreaksjoner.

Forsiktighetsregler:
Grunnimmuniseringen bør starte slik at fullstendig immunitet oppnås før risikoperioden begynner. Grunnimmuniseringen av kalver bør fullføres før innsett, alternativt innendørs under karantene. Alle dyr i besetningen bør vaksineres. Antistoffresponsen kan reduseres ved maternell overføring av antistoff hos kalver opp til 6 ukers alder. Smitteforsøk har vist at signifikant beskyttelse mot infeksjon av bovint RS-virus likevel oppnås 3 uker etter grunnimmuniseringen, og signifikant beskyttelse mot PI-3-V og Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, 6 uker etter grunnimmuniseringen. Smitteforsøk hos kalver som har maternelle antistoffer viser videre at kryssimmunitet overfor serotype 6, inntrer 2 uker etter fullført vaksinasjonsprogram. Beskyttende kryssimmunitet oppnås inntil 6 uker etter grunnimmuniseringen. Bedring av hygieniske forhold er viktig for å oppnå best mulig resultat av vaksineringen.

Interaksjoner:
Vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, Intervets levende IBR marker vaksine til kalver fra 3 ukers alder. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater. Immunsupprimerende legemidler må ikke brukes like før eller etter vaksinering, da tilfredsstillende immunrespons bare oppnås hos immunkompetente dyr.

Drektighet/Laktasjon:
Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering:
1 dose er 5 ml. Injiseres subkutant på halssiden. Grunnimmunisering: Fra ca. 2 ukers alder: 2 vaksineringer med ca. 4 ukers mellomrom. Revaksinering: Ved behov gis en enkelt dose ca. 2 uker før hver risikoperiode (f. eks. ved transport, introduksjon i ny besetning, nytt fjøs). Rist vaksinen før bruk. 10-18 mm lange kanyler med 1,5-2 mm diameter anbefales. Vaksinen skal ha værelsestemperatur før bruk, og injiseres raskt.

Overdosering/Forgiftning:
Forventes ikke å gi andre bivirkninger enn de nevnt under Bivirkninger. Hevelsen kan bli større og temperaturstigningen høyere.

Tilbakeholdelsestider:
Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares kaldt (2-8°C). Må ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

Pakninger:
Injeksjonsvæske: Til storfe: 50 ml (hettegl.) 014371.

Sist endret: 31.01.2011