Coopersect® vet.

Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe samt lus og sauekrabbe hos sau.


Ektoparasittmiddel.

LINIMENT 10 mg/ml: 1100 ml inneh.: Deltamethrin. 1 g, const. q.s. ad 100 ml.

Egenskaper:
Klassifisering: Pyretroid med virkning mot ektoparasit­ter. Virkningsmekanisme: Blokkering av transmisjonen i insektenes nervesystem, noe som medfører ødelagt motorikk og orienteringsevne, og påfølgende parese og død. Deltametrin hemmer også produksjonen av levedyktige egg. Etter applikasjon fordeler deltametrin seg i hele hu­doverflaten, men absorberes i svært liten grad.


Indikasjoner:
Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe samt lus og sauekrabbe hos sau.

Bivirkninger:
I sjeldne tilfeller kan det forekomme utilpasshet (dårlig appetitt, muskelsitring, lett uro) i ca. 1 døgn etter behandling. Tilstan­den er forbigående og ufarlig.

Forsiktighetsregler:
Kan gi hudreaksjoner. Bruk hansker. Ved sprut på slimhinner og hud vaskes med såpe og rikelig vann. Unngå å spise, drikke og røyke samtidig med håndtering av preparatet. Kyr behandles etter kveldsmelking. Ved innendørs behandling luftes lokalene godt.Drektighet/Laktasjon:
Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Dosering:
Lam: 2,5-5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt. Sau: 5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt. Kalv: 5–10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot. Skill hårene for å få god hudkon­takt. Ku: 10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til ha­lerot. For kontroll av flått behandles hver 4.-6. uke. Fluer fra 2-6 ukers intervaller.

Overdosering/Forgiftning:
Omsetning av deltametrin er meget hurtig i pattedyr og neurotoksisk påvirkning sees først ved svært høye doser. Det finnes ingen spesifikk behandling mot en ev. overdosering.

Tilbakeholdelsestider:
Storfe: Melk: Ingen. Slakt: 14 dager. Sau: Melk: Ikke tillatt brukt til lakterende sau som produserer melk til kon­sum. Slakt: 28 dager.

Oppbevaring og holdbarhet:
Oppbevares <25°C.

Pakninger:
250 ml (flaske m/doseringskammer) 192039.


Sist endret: 27.04.2010