Dexadreson® vet

Tilstander der glukokortikoidenes antiinflammatoriske, antiallergiske, immunsuppressive eller glukoneogenetiske effekter er indisert. Gir rask innsettende effekt med kort varighet.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml til hest, storfe, svin, hund og katt:1 ml inneh.: Deksametasonnatriumfosfat 2,77 mg tilsv. deksametason 2 mg, natriumklorid, natriumsitrat, benzylalkohol, natriumhydroksid, sitronsyre, vann til injeksjonsvæsker.

Egenskaper:Klassifisering: Syntetisk fluorsubstituert kortikosteroid. Virkningsmekanisme: Antiinflammatoriske, antiallergiske og immunsuppressive egenskaper. Stimulerer også glukoneogenesen. Absorpsjon: Etter i.m. injeksjon absorberes esteren raskt fra injeksjonsstedet og hydrolyseres umiddelbart til deksametason. Maks. plasmakonsentrasjon hos storfe og hest innen 20 minutter, og hos svin og hund innen 10 minutter. Fordeling: Biotilgjengeligheten etter i.m. injeksjon er nærmere 100%. Halveringstid: 5-20 timer.

Indikasjoner: Tilstander der glukokortikoidenes antiinflammatoriske, antiallergiske, immunsuppressive eller glukoneogenetiske effekter er indisert. Gir rask innsettende effekt med kort varighet.

Kontraindikasjoner: Cushings syndrom. Skal ikke brukes under drektighetens siste trimester.

Bivirkninger: Bivirkninger avhenger av dose og behandlingsvarighet, samt individuell følsomhet. Mulige bivirkninger: Hemmet ACTH- og kortisolutskillelse og Cushinglignende symptomer. Økt glukoneogenese, forverret diabetes mellitus, og manifestasjon av latent diabetes mellitus. Katabole effekter som muskel- og hudatrofi med hemmet sårheling. Hemming av immunforsvaret og aktivering av infeksjoner. Redusert melkeproduksjon hos storfe. Forfangenhet hos hest. I sjeldne tilfeller økt utskillelse av kalium og kalsium samt natriumretensjon.Forsiktighetsregler: Preparatet skal brukes med forsiktighet ved mistanke om ulcus ventriculi, diabetes mellitus, ulcus på cornea, sopp- og virusinfeksjoner, samt hjerte og nyresvikt. Ved administrering i forbindelse med bakterielle infeksjoner skal antibiotika gis samtidig. På grunnlag av den immunsuppressive effekten, bør enhver samtidig vaksinering/immunisering unngås. Bruk på gamle og unge dyr kan gi økt risiko for bivirkninger, og ev. behandling bør derfor skje med redusert dose og under klinisk overvåkning.

Interaksjoner: Skal ikke brukes samtidig med andre antiinflammatoriske legemidler. Kan i sjeldne tilfeller gi hypokalemi, og kan da forsterke effekten av hjerteglykosider. Bør ikke brukes sammen med vaksiner da kortikosteroider kan gi redusert immunsvar.

Drektighet/Laktasjon: Behandling tidlig i drektigheten kan gi fosterskader og forsinket fostertilvekst. Behandling sent i drektigheten kan føre til prematur fødsel eller kasting. Behandling av drektige dyr skal unngås og kun skje i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering: Hest og storfe: 0,06 mg/kg (3 ml/100 kg). Svin: 0,06 mg/kg (3 ml/100 kg), kan gjentas etter 24-48 timer. Hund og katt: 0,1 mg/kg (0,5 ml/10 kg), kan gjentas etter 24-48 timer. Administrering: I.m. eller langsom i.v. injeksjon.

Overdosering/Forgiftning: Høye doser kan gi døsighet og letargi hos hest. Ved behandling med høy dose kan trombosekomplikasjoner observeres pga. økt tilbøyelighet for koagulasjon.

Tilbakeholdelsestider:Storfe: Melk: 72 timer. Slakt: 8 døgn Svin: Slakt: 2 døgn. Hest: Melk: Ikke godkjent for hester som produserer melk til humant konsum. Slakt: 8 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i ytteremballasjen ved høyst 25°C. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 8 uker.

Pakninger: Injeksjonsvæske: 2 mg/ml: Til hest, storfe, svin, hund og katt: 50 ml (glassflaske) 016518.

Sist endret: 15.05.2014