Panacur Aquasol

For behandling og kontroll av gastrointestinale nematoder i gris som er infisert med Ascaris suum (voksen-, intestinal- og migrerende larvestadier), Oesophagostomum spp. (voksenstadier) og Trichuris suis (voksenstadier). For behandling av gastrointestinale nematoder i høns som er infisert med Ascaridia galli (L5 og voksenstadier) og Heterakis gallinarum (L5 and voksenstadier).


SUSPENSJON TIL BRUK I DRIKKEVANN 200 mg/ml til gris og høns:1 ml inneh.: Fenbendazol 200 mg, hjelpestoffer.

Egenskaper:Klassifisering: Fenbendazol tilhører benzimidazolgruppen og har effekt på voksne og umodne stadier av nematoder, samt en ovicidal effekt på nematodeegg. Virkningsmekanisme: Hemmer energimetabolismen hos nematoder, og hindrer polymerisering av tubulin til mikrotubulus. Dette forstyrrer viktige strukturelle og funksjonelle egenskaper i innvollormens celler, slik som dannelse av celleskjelett og mitosespindler, samt opptak og intracellulær transport av næringsstoffer og metabolske produkter. Absorpsjon: Kun delvis. Fordeling: Fenbendazol og dens metabolitter distribueres i hele kroppen og når høyeste konsentrasjon i leveren. Metabolisme: Metaboliseres raskt i lever, hovedsakelig til oksfendazol og oksfendazolsulfon; aktive metabolitter. Oksfendazol er hovedkomponenten påvist i plasma, denne står for 2/3 av total AUC. Utskillelse: Eliminering av fenbendazol og dens metabolitter skjer primært via avføring og i liten grad via urin.

Indikasjoner:Gris: For behandling og kontroll av gastrointestinale nematoder i gris som er infisert med Ascaris suum (voksen-, intestinal- og migrerende larvestadier), Oesophagostomum (voksenstadier) og Trichuris suis (voksenstadier). Høns: For behandling av gastrointestinale nematoder i høns som er infisert med Ascaridia galli (L5 og voksenstadier) og Heterakis gallinarum (L5 og voksenstadier).

Forsiktighetsregler: Gjentatt og hyppig bruk av samme anthelmintikum kan medføre resistensutvikling mot den anthelmintikagruppen virkestoffet tilhører. Preparatet kan være giftig for mennesker ved svelging og forårsake hypersensitivitetsreaksjoner. Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Gravide må ta ekstra forholdsregler ved håndtering. Bruk til enhver tid beskyttelseshansker under håndtering av preparatet og under vasking av måleinnretningen. Vask hender etter bruk. Ved hud- og/eller øyekontakt, vask umiddelbart med rikelig vann. Fjern forurensede klær etter søl.

Drektighet/Laktasjon:
 Kan brukes til drektige, diegivende og eggleggende dyr.

Dosering: Gris: 2,5 mg fenbendazol pr. kg kroppsvekt pr. dag (tilsv. 0,0125 ml Panacur AquaSol). Til behandling og kontroll av Ascaris suum og Oesophagostomum spp. må dosen administreres i 2 påfølgende dager. Til behandling og kontroll av Trichuris suis må dosen administreres i 3 påfølgende dager. Doseberegning: Daglig mengde kalkuleres ut fra total estimert kroppsvekt (kg) av hele gruppen av griser som skal behandles. Total estimert kroppsvekt (kg) av griser som skal behandles × 0,0125 ml = ml produkt/dag. Høns: 1 mg fenbendazol pr. kg kropssvekt pr. dag (tilsv. 0,005 ml Panacur Aquasol). Dosen må administreres i 5 påfølgende dager. Doseberegning: Daglig mengde kalkuleres ut fra total estimert kroppsvekt (kg) av hele gruppen av høns som skal behandles. Total estimert kroppsvekt (kg) av høns som skal behandles × 0,005 ml = ml produkt/dag. Kroppsvekten beregnes så nøyaktig som mulig; nøyaktigheten til doseringsutstyret sjekkes også. Før dyrene gis tilgang til det medisinerte vannet bør vannsystemet om mulig tømmes, og deretter skylles med det medisinerte vannet for å sikre en nøyaktig dosering. Det kan være nødvendig å utføre denne prosedyren på alle behandlingsdagene. Administrering: For bruk i drikkevann. Se pakningsvedlegg for flere detaljer angående fremgangsmåten.

Overdosering/Forgiftning:
 Ingen uønskede effekter er observert ved doser opptil 10 ganger anbefalt dose.

Tilbakeholdelsestider:
 Slakt: 4 døgn.Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke fryses. Beskyttes mot frost.

Pakninger:Suspensjon til bruk i drikkevann: 200 mg/ml: Til gris og høns: 1 liter 498455.

Sist endret: 23.05.2014