Panacur® vet.

Anthelminticum som inneholder fenbendazol og har vermicid, larvicid og ovicid virkning på de fleste vanlige forekommende gastrointestinale nematoder. Også virksom mot lungeorm og bendelorm.


GRANULAT 22% til hest, hund og storfe:1 g inneh.: Fenbendazol. 222 mg.

MIKSTUR 2,5% til geit og sau:1 ml inneh.: Fenbendazol. 25 mg.

ORALPASTA 18,75% til hest:1 g inneh.: Fenbendazol. 187,5 mg.

ORALPASTA18,75% til hund og katt:1 g inneh.: Fenbendazol. 187,5 mg. 1 stempelstrek inneh. 50 mg fenbendazol.

PULVER4% til geit, gris og sau:1 g inneh.: Fenbendazol. 40 mg.

TABLETTER250 mg til hund og katt:Hver tablett inneh.: Fen-bendazol 250 mg.

TABLETTER500 mg til hund:Hver tablett inneh.: Fenbendazol 500 mg.

TABLETTER 250 mg til småfe:Hver tablett inneh.: Fenbendazol. 250 mg.

Egenskaper: Klassifisering: Fenbendazol hører til benzimidazolgruppen og har vermicid, larvicid og ovicid virkning på de fleste vanlig forekommende gastrointestinale nematoder. Er også virksom mot lungeorm og bendelorm. Virkningsmekanisme:
Hemmer karbohydratomsetningen hos nematoder og har neurotoksisk virkning hos cestoder. Absorpsjon: Blir i liten grad absorbert. Absorpsjonen er hurtigere hos enmavede enn hos drøvtyggere. Maks. plasmakonsentrasjon er 1,10 µg/ml etter 30-48
timer hos storfe (7,5 mg fenbendazol/kg), 0,4 µg/ml etter 6-24 timer hos hund (10 mg fenbendazol/kg) 0,4 µg/ml etter 6-24 timer (5 mg fenbendazol/kg) hos sau og 0,86 µg/ml etter 4-5 timer (5 mg fenbendazol/kg) hos gris. Halveringstid: 13 timer hos storfe, 15 ti-mer hos hund, 21-33 timer hos sau og 9-10 timer hos gris.

Metabolisme: Absorbert fenbendazol metaboliseres i leveren til de aktive metabolittene FBZ-sulfoksid og FBZ-sulfon og deretter til inaktiv FBZ-amin. Utskillelse: Storfe: 77% via feces, 14% via urin og 0,3% via melk. Småfe: 91% via feces og 9% via urin. Gris: 60% via feces og 33% via urin. Hund: 94% via feces og 5% via urin.

Indikasjoner: Storfe og småfe: Kjønnsmodne og larvestadier av: Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Chabertia ovina, Trichuris, Capillaria, Strongyloides, Dictyocaulus viviparus og D.
filaria. Kjønnsmodne stadier av: Moniezia hos lam og Muellerius capillaris hos geit. Hest: Kjønnsmodne stadier av: Parascaris, Oxyuris, Strongyloides, store og små strongylider. Gris: Kjønnsmodne og larvestadier av: Ascaris, Oesophagostomum,
Hyostrongylus, Trichuris og Metastrongylus. Hund: Spolorm, hakeorm, piskeorm, bendelorm (Taenia spp.) og Giardia. Katt: Spolorm og bendelorm (Taenia spp.).

Forsiktighetsregler: Toleranse: De angitte verdier er mg fenbendazol pr. kg. Småfe og gris: 5000. Storfe: 2000. Hest: 1000. Hund: 500. Katt: 500. For hund og katt er større doser ikke prøvd.

Drektighet/Laktasjon: Kan gis til drektige og diegivende dyr.
Drektighet: Ingen uheldige effekter på foster er vist. Laktasjon: Preparatet skilles ut i melk, men har ingen virkning på diende avkom.
Dosering: Kattunger <6 måneder: 50 mg fenbendazol/kg daglig i 3 dager, fortrinnsvis 3., 6. og 9. leveuke. Oralpasta: 1 stempelstrek/kg daglig i 3 dager. Tabletter: 250 mg: 1 tablett/5 kg daglig i 3 dager. Voksen katt: Oralpasta: 75 mg fenbendazol/kg daglig i 2 dager, 3 stempelstreker/2 kg daglig i 2 dager. Tabletter: 250 mg: 50 mg fen-bendazol/kg daglig i 3 dager, 1 tablett/5 kg daglig i 3 dager.
Hund: 50 mg fenbendazol/kg daglig i 3 dager, valper behandles fortrinnsvis i 3., 6. og 9. leveuke. Oralpasta: 1 stempelstrek/kg daglig i 3 dager. Tabletter: 250 mg: 1 tablett/5 kg daglig i 3 dager.
500 mg: 1 tablett/10 kg daglig i 3 dager. Granulat: 4,5 g/20 kg daglig i 3 dager.
Hest: Gastrointestinale nematoder: 7,5 mg fenbendazol/kg.
Granulat: 10 g/300 kg. Oralpasta: 1 stempelstrek/100 kg.
Strongyloides westeri: 50 mg fenbendazol/kg. Oralpasta: 1 sprøyte/90 kg.
Småfe: Løpe- og tarmorm: 5 mg fendbendazol/kg. Mikstur: 2 ml/10 kg. Pulver: 12 g/100 kg. Tabletter: 250 mg: 1 tablett/50 kg.
Bendelorm: 10 mg fenbendazol/kg. Mikstur: 4 ml/10 kg. Tabletter: 250 mg: 1 tablett/25 kg. Mullerius capillaris: 1,25 mg
fenbendazol/kg daglig i 7 dager, gjenta etter 1 måned. Mikstur: 1 ml/20 kg. Pulver: 1,5 g/50 kg.
Storfe: 7,5 mg fenbendazol/kg. Granulat: 10 g/300 kg.
Gris: Gastrointestinale nematoder: 5 mg fenbendazol/kg. Pulver: 12 g/100 kg. Piske- og lungeorm: 25 mg fenbendazol/kg. Pulver: 30 g/50 kg.

Tilbakeholdelsestider: Granulat: Hest og storfe: Melk: 4 døgn. Slakt: 14 døgn. Oralpasta: Hest: Melk: Ikke tillatt brukt hos hopper som produserer melk til konsum. Slakt: 5 døgn.
Behandlede diende føll: 60 dager. Mikstur: Geit og sau: Melk: 6 døgn. Slakt: 16 døgn. Pulver: Melk: Geit og sau: 4 døgn. Slakt: 3 Gris: 4 døgn. Geit og sau: 14 døgn. Tabletter: Geit og sau: Melk: 7 døgn. Slakt: 21 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet: Mikstur bør oppbevares frostfritt. Frosset og opptint preparat har fullverdig anthelmintisk effekt, men kan tilstoppe doseringssprøyter pga. partikkelaggregasjon.
Andre opplysninger: Hver sprøyte med oralpasta til hund og katt har 18 stempelstreker.

Pakninger: Granulat: 22%: Til hest, hund og storfe: 6 × 4,5 g (pose) 111047. 10 × 10 g (pose) 508077. Mikstur: 2,5%: Til geit og sau: 1 liter 507327. 2,5 liter 507335. Oralpasta: 18,75%: Til hest: 24 g (doseringssprøyte) 424960. 10 × 24 g doseringssprøyte) 424986. Til hund og katt: 5 g (doseringssprøyte) 010417. 10 × 5 g (doseringssprøyte) 009085. Pulver: 4%: Til geit, gris og sau: 5 kg (boks) 399923. Tabletter: 250 mg: Til hund og katt: 10 stk. (blister) 434639. 500 mg: Til hund: 20 stk. (blister) 506006. 250 mg: Til småfe: 20 stk. (blister) 038034.