Resflor® vet.

Florfenikol, et syntetisk bredspektret antibiotikum som er effektivt mot grampositive og gramnegative bakterier isolert fra husdyr.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsningtil storfe:1 ml inneh.:
Florfenikol 300 mg, fluniksinmeglumin tilsv. fluniksin 16,5 mg, propylenglykol 150 mg.

Egenskaper:Klassifisering: Florfenikol er et syntetisk bredspektret antibiotikum som er effektivt mot grampositive og gramnegative bakterier isolert fra husdyr. Virkningsmekanisme: Florfenikol er bakteriostatisk og virker ved å hemme den bakterielle proteinsyntesen på ribosomnivå. Laboratorietester har vist aktivitet mot de mest vanlige isolerte bakterielle patogener som er involvert ved infeksjoner i luftveiene hos storfe, inkl. Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni. Florfenikol er ansett å være bakteriostatisk, men in vitro-studier har vist baktericid effekt mot Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, og Histophilus somni. Florfenikols baktericide effekt mot de 3 målpatogenene er karakterisert som i det vesentlige tidsavhengig, med mulig unntak av H. somni hvor en har sett konsentrasjonsavhengighet. MIC-verdiene varierer fra <0,12-2 µg/ml for M. haemolytica (MIC90 = 1 µg/ml), fra <0,12-2 µg/ml for P. multocida (MIC90 = 0,50 µg/ml) og fra 0,12-0,5 µg/ml for H. somni. Fluniksinmeglumin er et ikke-steroid antiinflammatorisk stoff med analgetisk og antipyretisk effekt. Reversibel, ikke-selektiv hemmer av cyklooksygenase (både COX-1 og COX-2). S.c. administering av 40 mg/kg florfenikol vedlikeholder effektivt plasmanivå hos storfe i >39 timer. Absorpsjon: Florfenikol: Maks. plasmakonsentrasjon (Cmax) på ca. 4,3 µg/ml nås etter ca. 5,5 timer. Fluniksin: Cmax på 2,9 µg/ml nås etter 1,3 timer. Proteinbinding: Florfenikol ca. 20% og fluniksin >99%. Fordeling: Fluniksin: Distribusjonsvolum ca. 2 liter/kg. Utskillelse: Florfenikol: Ca. 68% i urin og ca. 8% i feces. Fluniksin: Ca. 34% i urin og ca. 57% i feces.

Indikasjoner: For storfe: Kurativ behandling av luftveisinfeksjoner med feber, forårsaket av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni.

Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes til voksne okser som er tenkt brukt til avl. Skal ikke brukes til dyr som lider av lever- og nyresykdommer. Skal ikke brukes hvis det er risiko for gastrointestinal blødning eller i tilfeller hvor det er tegn på endret hemostase. Skal ikke brukes til dyr med hjertelidelser. Skal ikke brukes til dyr som er hypersensitive for preparatet.

Bivirkninger: S.c. administrering kan resultere i hevelser på injeksjonsstedet som kan palperes fra 2-3 dager etter injeksjon, og vedvare 15-36 dager etter injeksjon. Vanligvis er dette assosiert med minimal til mild irritasjon av underhuden. Kun i få tilfeller er den underliggende muskelen affisert. 56 dager etter administrering så en ingen lesjoner som ville medføre lokalkassasjon ved slakting.

Forsiktighetsregler:Brukes på grunnlag av sensitivitetstesting. Unngå bruk til dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga, økt risiko for nyretoksisitet. Unngå samtidig bruk av potensielle nyretoksiske midler. Erosjoner i løpemagen har vært knyttet til gjentatt daglig dosering hos kalver som ennå ikke har utviklet drøvtyggerfunksjonen. Brukes med forsiktighet til denne aldersgruppen. Sikkerhet er ikke undersøkt for kalver <3 uker. Utvis forsiktighet for å unngå selvinjeksjon. Vask hendene etter bruk. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for propylenglykol og polyetylenglykol.

Interaksjoner: Samtidig bruk av andre aktive substanser med sterk proteinbinding kan konkurrere med fluniksin om bindingen og føre til toksiske effekter. Tidligere behandling med andre antiinflammatoriske substanser kan resultere i ytterligere eller forsterkede bivirkninger. En behandlingsfri periode på minst 24 timer før behandlingsstart er nødvendig før behandlingen iverksettes. Det må tas hensyn til farmakokinetiske egenskaper ved det tidligere brukte preparatet. Preparatet skal ikke brukes sammen med andre NSAIDs eller glukokortikosteroider. Sår i gastrointestinaltractus kan forverres av kortikosteroider hos dyr som har fått NSAIDs.

Drektighet/Laktasjon: Effekten av florfenikol på reproduksjon, drektighet og laktasjon hos storfe er ikke kartlagt. Brukes kun iht. nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering: 40 mg/kg florfenikol og 2,2 mg/kg fluniksin (2 ml/15 kg kroppsvekt) gis s.c. som en engangsbehandling. Dosevolumet pr. injeksjonssted bør ikke overstige 10 ml. Det anbefales å behandle tidlig i sykdomsfasen og evaluere responsen på behandlingen 48 timer etter injeksjonen. I de første 24 timene etter injeksjonen vil en dårlig bakteriell respons på florfenikol kunne maskeres av fluniksin, den antiinflammatoriske komponenten. Dersom kliniske symptomer på respirasjonslidelse vedvarer eller øker, eller ved tilbakefall, bør behandlingen endres ved å bruke et annet antibiotikum til de kliniske symptomene er borte. Injeksjonen skal kun gis i halsregionen. Tørk av korken før dosen trekkes opp. Bruk tørre, sterile kanyler og sprøyter.

Overdosering/Forgiftning: Overdosestudier hos storfe med 3 ganger så lang behandlingsvarighet, viste redusert appetitt i gruppene som fikk 3 og 5 ganger anbefalt dosering. Redusert kroppsvekt (som følge av nedsatt appetitt) og redusert væskeinntak ble observert i den sistnevnte overdosegruppen. Vevsirritasjon øker med injeksjonsvolumet. Ved behandling med 3 ganger så lang behandlingsvarighet som anbefalt, ble det sett doserelaterte erosive og ulcerøse lesjoner i løpemagen.

Tilbakeholdelsestider: Melk: Ikke tillatt brukt til diegivende dyr som produserer melk til humant konsum. Skal ikke brukes til melkekyr i laktasjonsperioden eller sintiden. Skal ikke brukes i de 2 siste månedene før kalving hos dyr som senere skal levere konsummelk. Slakt: 46 dager.

Oppbevaring og holdbarhet: Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager. Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot frost.
Pakninger: Injeksjonsvæske: Til storfe: 100 ml (glassflaske) 101096.

Sist endret:08.08.2013