Tribrissen® vet.

Potensert, bredspektret sulfonamidpreparat som inneholder trimetoprim og sulfadiazin i forholdet 1:5. Sulfadiazin er et sulfonamid med kort halveringstid og lav vannløselighet.


INJEKSJONSVÆSKE

til storfe, sau, geit, hest og gris: 1 ml inneh.: Trimetoprim. 80 mg, sulfadiazin. 400 mg i en finkornet vannholdig suspensjon.

TABLETTERtil hund:

Hver tablett inneh.: Trimetoprim. 80 mg, sulfadiazin. 400 mg, const. q.s.

Egenskaper:

Klassifisering: Potensert, bredspektret sulfonamidpreparat som inneholder trimetoprim og sulfadiazin i forholdet 1:5. Sulfadiazin er et sulfonamid med kort halveringstid og lav vannløselighet. Virkningsmekanisme: Sulfadiazin og trimetoprim er hver for seg bakteriostatiske, men har sammen synergistisk baktericid virkning i det de griper inn i to påfølgende trinn i bakterienes folsyresyntese. Kombinasjonen trimetoprim/sulfadiazin har et bredt antibakterielt spektrum som omfatter de fleste grampositive og gramnegative bakterier. Flertallet av bakterier med veterinærmedisinsk betydning hemmes med unntak av Pseudomonas aeruginosa og visse Proteus-stammer. Bakteriell resistens forekommer og er påvist for visse stammer av Echerichia coli. Sulfamengden i preparatet er liten i forhold til rene sulfapreparater noe som gjør risikoen for krystalluri lite sannsynlig. Absorpsjon: Tabletter: Den perorale absorpsjonen av aktive substanser er tilnærmet fullstendig og påvirkes ikke av samtidig inntak av fôr. Terapeutiske plasmakonsentrasjoner oppnås etter 2 timer. Fordeling: Distribusjonsvolum (>1,2 liter/kg), som medfører at vevskonsentrasjonen av sulfadiazin er mindre enn plasmakonsentrasjonen. Trimetoprim og sulfadiazin passerer blod-hjernebarrieren og konsentrasjonen av begge substanser er i synovial- og peritonealvæske sammenlignbare med plasmakonsentrasjonen. Begge substansene går over i melk. Som følge av at trimetoprim er en svak base, oppnås høye konsentrasjoner i melk på grunn av ionisering (serum/melk er 1:3). Konsentrasjonen av sulfadiazin i melk er mindre enn konsentrasjonen i plasma. Halveringstid: Tabletter: For trimetoprim og sulfadiazin hos hund: 4 timer. Metabolisme: Sulfadiazin etaboliseres hovedsakelig gjennom acetylering og glukuronidering mens trimetoprim metaboliseres ved oksidering, hydroksylering og demetylering. Bortsett fra hydroksimetabolitten har de øvrige metabolittene av trimetoprim en viss antibakteriell effekt. Utskillelse: Trimetoprim/sulfadiazin elimineres både i uforandret form via glomerulær filtrering og tubulær sekresjon samt metaboliseres i leveren. Utskillelsen av begge substansene skjer hovedsakelig renalt og i mindre grad via feces hos de fleste dyreslag.

Indikasjoner:

Injeksjonsvæske: Infeksjoner med bakterier følsomme for trimetoprim/sulfadiazin, så som luftveisinfeksjoner, infeksjoner i mavetarmkanalen, urinveisinfeksjoner hos storfe, småfe, hest og gris. Tabletter: Infeksjoner med bakterier følsomme for trimetoprim/sulfadiazin, så som sårinfeksjoner, infeksjoner i mave-tarmkanalen, luftveisinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, hudinfeksjoner, øreinfeksjoner, øyeinfeksjoner, allmenne
infeksjoner. Profylaktisk behandling etter operative inngrep.

Kontraindikasjoner:

Må ikke gis til dyr med alvorlige lever- eller nyreskader og dyr med kjent overfølsomhet for sulfonamider. Detomidinbehandlede hester, se interaksjoner.

Bivirkninger:

Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Hos hund sees i sjeldne tilfeller immunmediert polyartritt pga. overfølsomhet for sulfadiazin. Symptomene forsvinner vanligvis ved seponering av behandlingen. Ved langvarig behandling med preparater inneholdende sulfonamider er det sett utvikling av keratokonjunktivitis sicca. Endret blodbilde, spesielt i form av trombocyttopeni, kan forekomme. Lokal smertereaksjon kan sees ved i.m. injeksjon. Hevelse på injeksjonsstedet kan forekomme. Anafylaktisk sjokk er observert på hest.

Forsiktighetsregler:

Hos nyfødte dyr samt dyr med nedsatt lever-og nyrefunksjon kan dosering over lengre tid medføre akkumulering av trimetoprim/sulfa og metabolitter. Må ikke injiseres intraperitonealt. Hund: Bør ikke brukes til dyr med bloddyskrasi. Hest: Sulfa/trimetoprim kan gi reaksjoner av anafylaktoid karakter ved i.v. injeksjon. Injeksjonen foretas langsomt.

Interaksjoner:

Sulfa-trimetoprim kan gi fatale arytmier hos hest påvirket av detomidin. Se forsiktighetsregler for slike preparater.
Dosering: Injeksjonsvæske:

Normal døgndose er ca. 15 mg pr. kg kroppsvekt (12 mg sulfadiazin og 2,4 mg trimetoprim). Storfe: 3 ml intravenøst eller intramuskulært pr. 100 kg kroppsvekt 1 gang daglig. Sau og geit: 0,3 ml intravenøst eller intramuskulært pr. 10 kg kroppsvekt 1 gang daglig. Hest: 3 ml intravenøst pr. 100 kg kroppsvekt 1 gang daglig. Gris: 3 ml intramuskulært pr. 100 kg kroppsvekt 1 gang daglig. Flasken med njeksjonsvæsken skal ristes godt før bruk. Tabletter: 30 mg/kg pr. døgn (25 mg sulfadiazin + 5 mg trimetoprim pr. kg) tilsv. 1 tablett pr. 32 kg 3 ganger daglig i 5 dager eller til dyret har vært symptomfritt i 2 døgn.

Tilbakeholdelsestider:

Storfe: Melk: 7 døgn. Slakt: I.m. 34 døgn, i.v. 14 døgn. Sau og geit: Slakt: I.m. 34 døgn, i.v. 14 døgn. Hest: Slakt: I.v. 10 døgn. Gris: Slakt: I.m. 30 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet:

Skal ikke ppbevares over 25°C. Injeksjonsvæske: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 8 uker.

Pakninger: Injeksjonsvæske:Til storfe, sau, geit, hest og gris: 100 ml (hettegl.) 430157. 4 × 100 ml (hettegl.) 081406. Tabletter:Til hund: 20 stk. (blister) 582726.

Sist endret: 17.09.2012