Innholdsfortegnelse

  1. Nobivac BbPi vet.
  2. Nobivac DHP vet.
  3. Nobivac DHPPi vet.
  4. Nobivac DP PLUS
  5. Nobivac Ducat
  6. Nobivac L4
  7. Nobivac Parvo vet.
  8. Nobivac Pi vet.
  9. Nobivac Respira Bb vet.
  10. Nobivac Tricat Trio

Nobivac BbPi vet.

Vaksine mot Bordetella bronchiseptica og parainfluensa hos hund.                                   ATCvet-nr.: QI07A F01

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL NESEDRÅPER, suspensjon til hund: 1 dose (0,4 ml) inneh.: Levende Bordetella bronchiseptica (stamme B-C2) ≥108 og ≤109,7 cfu, levende parainfluensavirus (stamme Cornell) ≥103 og ≤105,8 TCID50.1

Egenskaper: Klassifisering: Vaksine av levende Bordetella bronchi­septica stamme B-C2 og levende parainfluensavirus stamme Cornell. Virkningsmekanisme: Etter intranasal vaksinering stimuleres utvikling av aktiv immunitet mot Bordetella bronchiseptica og hundens parain­fluensavirus. Denne typen intranasal vaksine er i stand til å indusere immunrespons uten interferens med maternelle antistoffer. Begynnen­de immunitet: Bordetella bronchiseptica: Etter 72 timer. Parainfluens­avirus: Etter 3 uker. Varighet av immunitet: 1 år.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hund mot Bordetella bronchi­septica og hundens parainfluensavirus i perioder med økt smitterisiko for å redusere kliniske symptomer forårsaket av B. bronchiseptica og hundens parainfluensavirus, og for å redusere virusutskillelse av hun­dens parainfluensavirus.

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Mild utflod fra øyne og nese fra dagen etter vaksinering, noen ganger samtidig med hvesing, nysing og/eller hoste, spesielt hos svært unge mottakelige valper. Symptomene er vanligvis forbigående, men kan vare i opptil 4 uker. Ved mer alvorlige symptomer kan egnet antibiotikabehandling være nødvendig. Svært sjeldne (<1/10 000): Letargi og oppkast. Overfølsomhetsreaksjoner som kan utvikle seg til mer alvorlige tilstander (anafylaksi) og være livstruende. Kliniske tegn på immunmediert hemolytisk anemi, im­munmediert trombocytopeni eller immunmediert polyartritt.

Forsiktighetsregler: Overfølsomhet inkl. anafylaksi er sett, om dette oppstår gis egnet behandling. Vaksinerte dyr kan spre B. bronchisepti­ca vaksinestammen i inntil 6 uker etter vaksinering og hundens parain­fluensavirus i noen få dager etter vaksinering. Katter, griser og uvaksi­nerte hunder kan reagere på vaksinestammen med milde og forbigåen­de luftveissymptomer. Immunsuppressiv behandling kan svekke utvik­lingen av aktiv immunitet, og øke sjansene for bivirkninger. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer med nedsatt immunforsvar bør unngå kontakt med vaksinen og vaksi­nerte hunder de 6 første ukene etter vaksinering. Desinfisér hender og utstyr etter bruk.

Interaksjoner: Preparatet skal ikke administreres samtidig med andre intranasale behandlinger eller under antibiotikabehandling. Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, levende vaksiner i Nobivac-serien mot valpesyke, smitt­som hepatitt hos hund forårsaket av hundens adenovirus type 1, hun­dens parvovirussykdom (basert på stamme 154) og luftveisinfeksjon forårsaket av hundens adenovirus type 2, samt inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot hundens leptospirosa forårsaket av alle eller noen av følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Ca­nicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copen­hageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Sikkerhetsdata viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandes med vaksinen i Nobivac-serien som inneholder hundeparvovi­rus stamme 630a. Effekt etter samtidig bruk er ikke undersøkt. Vete­rinæren må ta dette med i beregningen når preparatene gis til samme tid. Forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner er sett ved bruk sammen med andre vaksiner. Informasjon vedrørende sikkerhet og ef­fekt ved samtidig bruk med andre preparater enn de ovennevnte finnes ikke. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal bru­kes før eller etter andre preparater. Dersom antibiotikabehandling gis innen 1 uke etter vaksinering, bør vaksineringen gjentas etter at antibio­tikabehandlingen er avsluttet.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet.

Dosering: 1 dose (0,4 ml) oppløst vaksine administreres inn i et nese­bor. Hundene bør være minst 3 uker gamle. Når Nobivac BbPi vet. administreres samtidig (dvs. ikke blandet) med en annen Nobivac-vak­sine, må hundene ikke være yngre enn minimumsalderen anbefalt for den andre vaksinen. Uvaksinerte hunder bør gis 1 dose minst 3 uker før perioden for antatt smitterisiko, for å oppnå beskyttelse mot begge vak­sineagens. For å oppnå beskyttelse mot B. bronchiseptica bør uvaksi­nerte hunder få dosen minst 72 timer før perioden for antatt smitterisi­ko. Årlig revaksinering.

Overdosering/Forgiftning: Etter en overdose kan det, spesielt hos veldig unge valper, oppstå symptomer på øvre luftveissykdom, inkl. øye- og neseflod, faryngitt, nysing og hoste. Symptomene kan starte dagen etter vaksinering og har vært sett i opptil 4 uker etter vaksinering.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Holdbarhet etter rekonstituering: 1 time. Skal ikke fryses. Be­skyttes mot lys.

Pakninger: Lyofilisat og væske til nesedråper: Til hund: 5 doser (het­tegl.) 030143. 25 doser (hettegl.) 030154.

Sist endret: 07.01.2022

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2021

Nobivac DHP vet.

Vaksine mot valpesyke, hepatitt og parvovirus hos hund. ATCvet-nr.: QI07A D02

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspen­sjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), stamme Onderstepoort, minst 104 TCID50, hepatittvirus (CAV2), stam­me Manhattan LPV3, minst 104 TCID50, parvovirus (CPV), stamme 154, minst 107 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret saltvann.1

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Vaksinen inneholder attenuerte antigener som stimulerer til aktiv immunitet mot valpesykevirus, par­vovirus, smittsom hepatitt forårsaket av adenovirus type 1 og luftveis­sykdom forårsaket av adenovirus type 2. Effekten av vaksinen kan re­duseres av interferens med maternelle antistoffer.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med valpesykevirus; for å fore­bygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hundens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av hundens adenovi­rus type 1 og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2. Begynnende immunitet 1 uke etter vaksinasjon. Varighet av immunitet: 3 år.

Bivirkninger: Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i vedlagte sus­pensjonssvæske, kan det på injeksjonsstedet sees en diffus hevelse på inntil 5 mm i diameter. Hevelsen kan av og til være hard og smertefull, og vare i inntil 3 dager. I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksine­ring oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) med symptomer som le­targi, ansiktsødem, pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps.

Forsiktighetsregler: Kun friske dyr skal vaksineres. Hunden bør ikke eksponeres for unødig infeksjonsrisiko den første uken etter fullført grunnvaksinering eller revaksinering. Vaksinens parvoviruskompo­nent kan skilles ut i svært små mengder i inntil 8 dager etter vaksine­ring, men det er ikke påvist kliniske symptomer hos uvaksinerte dyr som blir infisert.

Interaksjoner: Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan blandes og administreres sammen med inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot leptospirose hos hund forårsaket av alle eller noen av de føl­gende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Etter admi­nistrering av en leptospirosevaksine kan det sees forbigående økning i kroppstemperatur (≤1°C) noen dager etter vaksinering, der noen valper viser mindre aktivitet og/eller redusert appetitt. På injeksjonsstedet kan sees en liten forbigående hevelse (≤4 cm), som kan være hard og smer­tefull ved palpasjon. Enhver slik hevelse vil enten være forsvunnet eller være tydelig redusert 14 dager etter vaksinering. Etter administrering av en overdose Nobivac DHP vet. blandet med en overdose av en lep­tospirosevaksine i Nobivac-serien, er det observert forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser fra 1-5 cm i diameter. Disse vil vanligvis ikke vare lenger enn 5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner fullstendig. Sikkerhets- og effektdata viser at den­ne vaksinen kan administreres på samme dag, men ikke blandet med, levende vaksiner for intranasal administrering i Nobivac-serien, mot smittsom trakeobronkitt forårsaket av Bordetella bronchiseptica og/el­ler hundens parainfluensavirus. Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan administreres på samme tid som, men ikke blandet med, den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot Bordetella bronchisepti­ca. Ved samtidig bruk av Nobivac DHP vet. og vaksinene nevnt oven­for må minimum vaksinasjonsalder for hver vaksine tas i betraktning. På vaksineringstidspunktet må hundenes alder være lik eller over eldste minimum vaksinasjonsalder for de individuelle vaksinene. Les prepa­ratomtalene før preparater administreres samtidig. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn de som er nevnt oven­for. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet på tisper som tid­ligere er vaksinert med CDV- (stamme Onderstepoort), CAV2- (stam­me Manhattan LPV3) og CPV- (stamme 154) antigener inkl. i Nobi­vac-serien.

Dosering: 1 dose (1 ml) gis s.c. Umiddelbart før bruk rekonstitueres frysetørret pulver med vedlagte suspensjonsvæske (1 ml) eller vaksiner i Nobivac-serien mot leptospirose nevnt under Interaksjoner, der disse preparatene er godkjent. Bruk sterilt injeksjonsutstyr. Unngå kontami­nering av vaksinen med spor av kjemiske steriliseringsmidler. Bruk ikke kjemikalier som f.eks. desinfeksjonsmidler, eller sprit til å desin­fisere huden før vaksinering. Grunnimmunisering: 1 enkeltinjeksjon vil normalt føre til aktiv immunitet hos hunder ≥10 uker. Dersom det trengs tidligere beskyttelse, kan 1. dose gis til valper fra 6 ukers alder. Fordi maternelle antistoffer kan interferere med responsen på vaksinen skal det gis ytterligere 1 dose 2-4 uker senere, dvs. ≥10 ukers alder. Re­vaksinering: For å opprettholde beskyttelse anbefales revaksinering med 1 enkeltdose hvert 3. år.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 mi­nutter.

Andre opplysninger: Avfallsmaterialet skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

Pakninger: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til hund: 5 sett (hettegl.) 058841. 25 sett (hettegl.) 058850.

Sist endret: 08.04.2022

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 05.04.2022

Nobivac DHPPi vet.

Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus hos hund.          ATCvet-nr.: QI07A D04

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspen­sjon til hund:  Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), levende svekket stamme Onderstepoort, minst 104 TCID50, adenovirus type 2 (CAV2), levende svekket stamme Manhattan LPV3, minst 104 TCID50, parvovirus (CPV), levende svekket stamme 154, minst 107 TCID50, parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Cornell, minst 105,5 TCID50 II) Hetteglass: Fosfatbufret saltvann.1

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Vaksinen stimulerer til aktiv im­munitet overfor valpesykevirus (CDV), smittsomt hepatittvirus (CAV1), hundens adenovirus (CAV2), hundeparvovirus (CPV) og hundens parainfluensavirus (CPiV). Anbefalt vaksinasjon vil gi be­skyttelse hos nesten alle vaksinerte hunder. Det oppnås immunitet også hos dyr som har maternelle antistoffer ved vaksinasjonstidspunktet. Hos noen hunder kan CPV bli funnet i avføringen inntil 8 dager etter vaksinering. Virus kan spres til andre hunder, men uten å gi kliniske tegn til sykdom. For CPiV oppnås ikke alltid beskyttende titer av anti­stoffer, men reduksjon av kliniske symptomer er vist.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer på sykdom forårsaket av infeksjon med valpesykevirus; for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infek­sjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hun­dens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 1 og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2 og hundens parainfluensavirus. Begynnen­de immunitet for CDV, CAV2 og CPV ca. 1 uke etter vaksinering, og varer i 3 år. Begynnende immunitet for CPiV oppnås ca. 4 uker etter vaksinering og varer i 1 år.

Kontraindikasjoner: Ingen.

Bivirkninger: Svært sjeldne (<1/10 000): Liten, forbigående hevelse på injeksjonsstedet (≤5 cm) som kan være hard og smertefull ved pal­pasjon, og vil forsvinne eller være tydelig redusert innen 14 dager etter vaksinasjon. Kort tid etter vaksinasjonen kan det oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutt overfølsomhetsreak­sjon med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, oppkast eller diaré. Dette kan utvikle seg til anafylaksi med ytterligere symptomer som ataksi, dyspné, tremor eller kollaps, og kan være livstruende.

Forsiktighetsregler: Oppstår anafylaksi skal egnet behandling gis. Kun friske dyr skal vaksineres. Hunder skal ikke utsettes for unødig smitterisiko den 1. uken etter 1. vaksinering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon, vask øyeblikkelig huden med vann. Ved symptomer, søk straks lege­hjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner: Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan blandes og administreres sammen med inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot hundens leptospirosa forårsaket av alle eller noen av de følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. in­terrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. in­terrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri se­rogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Les prepara­tomtalen til de relevante Nobivac-vaksinene før administrering av blandet preparat. Etter administrering av en leptospirosevaksine kan det sees en forbigående økning i kroppstemperatur (≤1°C) noen dager etter vaksinering, der noen valper viser mindre aktivitet og/eller har re­dusert appetitt. På injeksjonsstedet kan sees en liten og forbigående he­velse (≤4 cm), som kan være hard og smertefull ved palpasjon. Enhver slik hevelse vil enten være forsvunnet eller være tydelig redusert 14 dager etter vaksinering. Etter administrering av en overdose av Nobi­vac DHPPi vet. blandet med en overdose av en leptospirosevaksine i Nobivac-serien, er det sett forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser fra 1-5 cm i diameter. Disse vil vanligvis ikke vare len­ger enn 5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner full­stendig. Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan administreres på samme tid som, men ikke blandet med, den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot Bordetella bronchiseptica, og antistoff­responsen for komponenten levende hundeparainfluensa i denne vaksi­nen er den samme som når den gis alene. Minimums vaksinasjonsalder for hver vaksine må tas i betraktning. På vaksineringstidspunktet må hundenes alder være lik eller over eldste minimums vaksinasjonsalder for de individuelle vaksinene. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrø­rende sikkerhet og effekt av vaksinen ved bruk sammen med andre pre­parater enn de nevnt ovenfor. Det må derfor avgjøres i det enkelte til­felle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon: Drektighet: Kan brukes til drektige dyr.  Lak­tasjon: Det finnes ikke data ved bruk til diegivende tisper.

Dosering: Grunnimmunisering: 1 vaksinasjon fra 10 ukers alder. Øn­skes beskyttelse av yngre valper, kan vaksinasjonen påbegynnes fra 6 ukers alder, men valpene må da revaksineres 2-4 uker senere, dvs. fra 10 uker eller eldre. Revaksinering: Hvert år for CPiV og hvert 3. år for CPV, CDV og CAV2. Tilberedning/Håndtering: Umiddelbart før bruk rekonstitueres frysetørret pulver med vedlagte suspensjonsvæske (1 ml) eller vaksiner i Nobivac-serien mot leptospirose nevnt under In­teraksjoner, der disse preparatene er godkjent. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: 1 dose (1 ml) gis s.c.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Andre opplysninger: Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

Pakninger: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til hund: 5 sett (hettegl.) 006742. 25 sett (hettegl.) 009413.

Sist endret: 08.04.2022

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 05.04.2022

Nobivac DP PLUS

Vaksine mot valpesyke og parvovirus hos hund. ATCvet-nr.: QI07A D03

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspen­sjon til hund: Hvert sett (1 dose) inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus, levende svekket stamme Onderstepoort 105,1-106,5 TCID50, hundepar­vovirus, levende rekombinant stamme 630a 105,1-106,7 TCID50, hyd­rolysert gelatin, enzymfordøyet kasein, sorbitol, dinatriumfosfatdihy­drat. II) Hetteglass: Dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, vann til injeksjonsvæsker.1

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot parvovirus- og valpesykevirusinfeksjon hos valper. Maternelle anti­stoffer mot hundeparvovirus interfererer ikke med effekten av prepara­tet. Immunitet mot valpesykevirus oppnås fra 4 ukers alder med lave til moderate nivåer av maternelle antistoffer.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av valper fra 4 ukers alder for å forebygge kliniske symptomer og dødelighet, og for å hindre virusut­skillelse forårsaket av infeksjon med valpesykevirus og hundeparvovi­rus. Immunitet er vist fra 7 dager for valpesykevirus og 3 dager for hun­deparvovirus. Immunitetsvarighet: 8 uker.

Kontraindikasjoner: Ingen.

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Liten, ikke-smertefull hevelse (maks. 1 cm i diameter) på injeksjonsstedet 1. uken etter vaksinasjon, som forsvinner helt innen få dager. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Redusert aktivitet kan oppstå innen 4 timer etter vaksinasjon.

Forsiktighetsregler: Vaksiner kun friske dyr. Moderate til høye ma­ternelle antistoffnivåer mot valpesykevirus kan redusere preparatets ef­fekt mot valpesyke. Det anbefales vaksinering av hver valp ved 6 ukers alder. Ved stor risiko for infeksjon med hundeparvovirus og/eller val­pesykevirus anbefales tidligere vaksinering, men ikke før 4 ukers alder. Rutinevaksinasjoner med kjernevaksinene mot valpesyke, hundepar­vovirus, smittsom hundehepatitt og luftveisinfeksjon forårsaket av ad­enovirus type 2 skal gis som angitt i pakningsvedleggene for prepara­tene. Hos noen valper kan hundeparvovirus vaksinestammen finnes i opptil 8 dager i feces etter vaksinasjon, som noen ganger kan spres til andre hunder/katter uten å gi kliniske symptomer på sykdom. Hos kat­ter kan viruset utskilles i opptil 5 dager og spres til andre katter, uten å gi symptomer på sykdom. Valpesykevirus spres ikke av vaksinerte val­per. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsved­legget/etiketten.

Interaksjoner: Sikkerhetsdata viser at vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandes med, vaksine i Nobivac-serien inneholdende Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensa viruskomponenter til intranasal administrering. Effekt etter samtidig bruk er ikke under­søkt. Dette bør tas hensyn til ved samtidig administrering. Ingen data om sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater enn de nevnt ovenfor. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon: Drektighet: Sikkerhet ikke dokumentert.

Dosering: 1 dose (1 ml) til valper fra 4 ukers alder. Tilberedning/Håndtering: Rekonstituer hetteglasset inneholdende lyofilisatet med medfølgende suspensjonsvæske. Sørg for at lyofilistatet er fullstendig rekonstituert før bruk. Suspensjonen skal være lyserød til rosafarget. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: S.c. bruk. Administrer hele innholdet i hetteglasset innen 30 minutter etter rekon­stituering.

Overdosering/Forgiftning: Ingen ytterligere bivirkninger er sett etter administrering av 10 × anbefalt dose.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke transporteres >30°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Hold­barhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Pakninger: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til hund: 5 sett (hettegl.) 112271.

Sist endret: 21.02.2022

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 09.12.2020

Nobivac Ducat

Vaksine mot calicivirus og rhinotrakeittvirus hos katt.   ATCvet-nr.: QI06A D03

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspen­sjon til katt: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Felint rhinotrakeittvirus, levende svekket stamme G2620A, minst 104,8 TCID50, felint calicivi­rus, levende svekket stamme F9, minst 104,6 PFU. II) Hetteglass: Fos­fatbufret sterilt vann.1

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot felint rhinotrakeittvirus og felint calicivirus. Begynnende immunitet: 4 uker. Varighet av immunitet: 1 år.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av katter mot infeksjoner forårsa­ket av felint rhinotrakeittvirus (felint herpesvirus type I) og felint cali­civirus. Vaksinering reduserer kliniske symptomer forårsaket av disse virusinfeksjonene.

Kontraindikasjoner: Se Drektighet/Laktasjon.

Bivirkninger: Liten, forbigående og av og til smertefull hevelse (£5 mm) kan sees på injeksjonsstedet i 1 dag. Lett, forbigående stigning i rektaltemperatur kan forekomme. Forbigående letargi er av og til ob­servert den første dagen etter vaksinering. I sjeldne tilfeller kan vaksi­nen forårsake overfølsomhetsreaksjoner (kløe, dyspné, oppkast, diaré og kollaps).

Forsiktighetsregler: Kun friske dyr skal vaksineres. Forsiktighet må utvises slik at aerosoler ikke blir dannet under vaksinering, da nasal el­ler oral eksponering kan føre til kliniske symptomer på sykdom i respi­rasjonstractus, inkl. letargi og utilpasshet. Av samme grunn bør katten hindres fra å slikke på injeksjonsstedet.

Interaksjoner: Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner enn Intervets vaksine som inneholder rabiesantigen stamme Pasteur RIV, der denne og kom­binert bruk er tillatt. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om No­bivac Ducat skal brukes før eller etter et annet veterinærpreparat.

Drektighet/Laktasjon: Skal ikke brukes under drektighet og lakta­sjon, da preparatet ikke er testet på drektige eller lakterende katter.

Dosering: 1 dose tilsvarer 1 ml av den oppløste vaksinen. Gis subku­tant. Grunnimmunisering: 2 vaksineringer, hver med 1 enkelt dose, gis med 3-4 ukers mellomrom. Kattene kan vaksineres fra 8 ukers alder. Revaksinering: 1 enkelt dose hvert år.

Overdosering/Forgiftning: Forbigående hevelse (£5 mm) på injek­sjonsstedet kan forekomme i 4-10 dager. Forbigående temperaturstig­ning (<40,8°C) kan forekomme. Letargi er av og til observert 1 dag et­ter vaksinering.

Oppbevaring og holdbarhet: Lyofilisat: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Oppløsningsvæske: Oppbe­vares <25°C dersom den oppbevares atskilt fra vaksinen.

Pakninger: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til katt: 25 sett (hettegl.) 011092.

Nobivac L4

Vaksine mot leptospirose hos hund.     ATCvet-nr.: QI07A B01

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: 1 dose (1 ml) inneh.: Inaktivert Leptospira interrogans, serogruppe Canicola; serovar Port­land-vere (stamme Ca-12-000) 3550-7100 U, Leptospira interrogans, serogruppe Icterohaemorragiae; serovar Copenhageni (stamme Ic-02-001) 290-1000 U, Leptospira interrogans, serogruppe Australis; ser­ovar Bratislava (stamme As-05-073) 500-1700 U, Leptospira kirschn­eri, serogruppe Grippotyphosa; serovar Dadas (stamme Gr-01-005) 650-1300 U.1

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet hos hunder mot L. interrogans, serogruppe Canicola; serovar Canicola, L. interrogans, serogruppe Icterohaemorrhagiae; serovar Copenhageni, L. interrogans, serogruppe Australis; serovar Bratislava og L. kirschneri, serogruppe Grippotyphosa; serovar Bananal/Lianguang.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hunder mot L. interrogans, sero­gruppe Canicola; serovar Canicola, for å redusere infeksjon og utskil­lelse i urin, L. interrogans, serogruppe Icterohaemorrhagiae; serovar Copenhageni, for å redusere infeksjon og utskillelse i urin, L. interro­gans, serogruppe Australis; serovar Bratislava, for å redusere infeksjon og L. kirschneri, serogruppe Grippotyphosa; serovar Bananal/Li­anguang, for å redusere infeksjon og utskillelse i urin. Begynnende im­munitet: 3 uker. Immunitetsvarighet: 1 år.

Bivirkninger: Det kan oppstå mild og forbigående økt kroppstempera­tur (≤1°C) etter noen dager. Noen valper kan bli mindre aktive og/eller få redusert appetitt. En liten og forbigående hevelse (≤4 cm), noen gan­ger hard og smertefull ved palpasjon, kan sees på injeksjonsstedet. En­hver slik hevelse vil enten forsvinne eller være tydelig redusert 14 dager etter vaksinering. Svært sjeldent er det sett symptomer på im­munmediert hemolytisk anemi, trombocytopeni eller polyartritt. Svært sjeldent kan forbigående akutt hypersensitivitetsreaksjon oppstå, som kan utvikle seg til livstruende anafylaksi.

Forsiktighetsregler: Vaksiner kun friske dyr. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå utilsiktet egeninjek­sjon eller kontakt med øynene. Ved okulær irritasjon, søk straks lege­hjelp og vis legen pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner: Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan blandes og administreres med vaksiner i Nobivac-serien som er beregnet for s.c. administrering og inneholder følgende komponenter: Hundens valpe­sykevirus, hundens adenovirus type 2, hundens parvovirus (stamme 154) og/eller hundens parainfluensavirus. Les preparatomtalen til de relevante Nobivac-vaksinene før administrering av blandet preparat. Ved blanding med Nobivac-vaksiner er ikke sikkerhet og effekt for No­bivac L4 forskjellig fra det som er beskrevet for Nobivac L4 gitt alene. Ved blanding med Nobivac-vaksiner som inneholder hundens parain­fluensavirus (ved årlig revaksinering), er det ikke vist interferens på den anamnestiske responsen indusert av parainfluensaviruskomponen­ten. Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan administreres sam­me dag, men ikke blandes med vaksiner av Nobivac-serien som inne­holder Bordetella bronchiseptica- og/eller parainfluensaviruskompo­nenter for intranasal administrering. Sikkerhetsdata viser at vaksinen kan gis samme dag, men ikke blandes med den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot B. bronchiseptica. Når Nobivac L4 gis på samme tid som den inaktiverte vaksinen mot B. bronchiseptica er antistoffre­sponsdata og andre immunologiske data det samme som når vaksinen gis alene. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og ef­fekt ved samtidig bruk med andre preparater enn de nevnt ovenfor. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før/et­ter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes til drektige dyr.

Dosering: 2 injeksjoner à 1 dose (1 ml), gis med et intervall på 4 uker, fra 6 ukers alder. Grunnimmunisering: Den 1. vaksinen gis fra 6-9 ukers alder, og den 2. vaksinen fra 10-13 ukers alder. I tilfeller med høye nivåer maternelle antistoffer, er 1. vaksine anbefalt fra 9 ukers al­der. Revaksinering: Hunder må revaksineres årlig med 1 dose (1 ml) vaksine. Samtidig bruk: 1 dose av en Nobivac-vaksine som inneholder hundens valpesykevirus-, hundens adenovirus type 2-, hundens parvo­virus- og/eller hundens parainfluensaviruskomponenter kan rekonstitu­eres med 1 dose (1 ml) med Nobivac L4. Den blandede vaksinen gis s.c. Administrering: Til s.c. bruk. La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk.

Overdosering/Forgiftning: Ved dobbel dose er det ikke sett andre re­aksjoner enn de som er oppgitt under bivirkninger. Disse kan imidlertid være alvorligere og/eller vare lengre. På injeksjonsstedet kan det f.eks. sees lokal hevelse opptil 5 cm i diameter, som bruker >5 uker på å for­svinne fullstendig.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Pakninger: Injeksjonsvæske: Til hund: 10 × 1 ml (hettegl.) 088562.

Sist endret: 30.11.2021

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 07.10.2021

Nobivac Parvo vet.

Vaksine mot parvovirus hos hund.     ATCvet-nr.: QI07A D01

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspen­sjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Hundeparvovirus (CPV), levende svekket (stamme 154), minst 107 TCID50. II) Hette­glass: Fosfatbufret oppløsning.1

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot hundeparvovirus.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hunder for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundepar­vovirus. Begynnende immunitet er vist fra 1 uke etter vaksinering og immuniteten varer i inntil 3 år.

Bivirkninger: Etter s.c. injeksjon av preparatet oppløst i vedlagte sus­pensjonsvæske kan det på injeksjonsstedet sees en diffus hevelse på inntil 5 mm i diameter, som av og til kan være hard og smertefull, og vare i inntil 3 dager. I sjeldne tilfeller kan det kort tid etter vaksinering oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutte overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps.

Forsiktighetsregler: Vaksineeffekten kan reduseres av interferens med maternelle antistoffer, men nytte er vist ved challenge av virulent virus også ved maternelle antistoffnivåer som er sannsynlig å møte un­der feltforhold. Kun friske dyr skal vaksineres. Hunden bør ikke ekspo­neres unødig for infeksjonsrisiko den 1. uken etter vaksinering. Vaksi­nens parvoviruskomponent kan spres i svært små mengder i inntil 8 dager etter vaksinering, men det er ikke påvist kliniske symptomer hos uvaksinerte dyr som blir infisert. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon, vask om­rådet umiddelbart med vann. Ved symptomer, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner: Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan blandes og administreres sammen med inaktiverte leptospirose-vaksi­ner i Nobivac-serien til hund forårsaket av alle eller noen av følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. in­terrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. in­terrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri se­rogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan administreres på samme tid som, men ikke blandet med, den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot Bordetella bronchiseptica. Ved bruk sammen med ovennevnte vaksiner må man ta i betraktning minimums vaksinasjonsalder for hver vaksine. På vaksinasjonstidspunktet må alder være lik eller over eldste mini­mums-vaksinasjonsalder for de enkelte vaksinene. Les pakningsved­leggene før preparater administreres samtidig. Ingen informasjon er til­gjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn de ovennevnte. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før/etter andre veteri­nærpreparater.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet på tisper som tid­ligere er vaksinert med CPV- (stamme 154) antigen i Nobivac-serien.

Dosering: 1 dose (1 ml) gis s.c. Rekonstitueres umiddelbart før bruk med vedlagte suspensjonsvæske (1 ml) eller med leptospirosevaksiner i Nobivac-serien nevnt under Interaksjoner. Bruk sterilt injeksjonsut­styr. Unngå kontaminering av vaksinen med spor av kjemiske sterilise­ringsmidler. Bruk ikke kjemikalier som desinfeksjonsmidler, eller sprit til å desinfisere huden før vaksinering. Grunnimmunisering: 1 enkeltin­jeksjon vil normalt føre til aktiv immunitet hos hunder ≥10 uker. Der­som det trengs tidligere beskyttelse, kan 1. dose gis til valper fra 6 ukers alder. Fordi maternelle antistoffer kan interferere med responsen på vaksinen skal det gis ytterligere 1 dose 2-4 uker senere, dvs. ≥10 ukers alder. Revaksinering: For å opprettholde beskyttelse anbefales revaksi­nering med 1 enkeltdose hvert 3. år.

Overdosering/Forgiftning: Etter administrering av overdose Nobivac Parvo vet. blandet med overdose av en av leptospirosevaksinene i No­bivac-serien er det sett forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser fra 1-5 cm. Disse varer vanligvis ikke >5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner helt.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 mi­nutter.

Andre opplysninger: Avfallsmaterialet skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

Pakninger: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til hund: 5 sett (hettegl.) 058823. 25 sett (hettegl.) 058832.

Sist endret: 19.04.2022

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 05.04.2022

Nobivac Pi vet.

Vaksine mot parainfluensa hos hund.  ATCvet-nr.: QI07A D08

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspen­sjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Cornell ≥105,5 og ≤107,3 TCID50. II) Hetteglass: Fosfatbufret saltvann.1

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot parainfluensa hos hund.

Indikasjoner: Til aktiv immunisering av hunder >8 uker for å redusere kliniske symptomer på infeksjon med hundens parainfluensavirus og redusere virusspredning. Begynnende immunitet: 4 uker etter vaksina­sjon. Immunitetsvarighet er ikke vist, men en sekundær respons er sett hos revaksinerte hunder 1 år etter grunnimmunisering.

Bivirkninger: I svært sjeldne tilfeller kan enkelte hunder vise ubehag under injeksjon. I svært sjeldne tilfeller kan en diffus hevelse inntil 5 mm i diameter forekomme på injeksjonsstedet. I enkelte tilfeller kan hevelsen være hard og smertefull og vare i inntil 3 dager etter injeksjon. I svært sjeldne tilfeller kan overfølsomhetsreaksjoner oppstå. Ved ana­fylaktisk reaksjon, må egnet behandling, f.eks. med adrenalin, igang­settes straks.

Forsiktighetsregler: Beskyttende antistofftiter oppnås ikke hos alle vaksinerte hunder. Maternelle antistoffer kan interferere med vaksina­sjonsresponsen hos svært unge dyr. Det anbefales derfor at siste dose gis ved ≥10 ukers alder. Kun friske dyr skal vaksineres. Særlige for­holdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/eti­kett.

Interaksjoner: Kan blandes og administreres sammen med inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot hundens leptospirosa forårsaket av alle eller noen av de følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canico­la serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae se­rovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bra­tislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Li­angguang. Preparatomtalene til de relevante Nobivac-vaksinene må le­ses før administrering av det blandede preparatet. Når man blander med Nobivac leptospirose-vaksiner ved årlig vaksinasjon er det vist at det ikke har noen innvirkning på den sekundære responsen indusert ved in­jeksjon av hundens parainfluensavirus komponent. Etter administre­ring av en overdose av Nobivac Pi vet. blandet med en overdose av en av leptospirose-vaksinene i Nobivac-serien kan det observeres forbigå­ende lokale reaksjoner slik som diffuse til harde hevelser fra 1-5 cm i diameter. Disse vil vanligvis ikke vare >5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner fullstendig. Sikkerhetsdata viser at denne vaksinen kan administreres på samme tid som, men ikke blandet med, den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot Bordetella bronchisepti­ca, og at antistoffresponsen for denne vaksinen er den samme som når vaksinen gis alene. Når Nobivac Pi vet. brukes sammen med de oven­nevnte Nobivac-vaksinene må man ta i betraktning minimums vaksina­sjonsalder for hver vaksine. På vaksinasjonstidspunktet må hundenes alder være lik eller over eldste minimums vaksinasjonsalder for de in­dividuelle vaksinene. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sik­kerhet og effekt ved bruk sammen med andre veterinærpreparater enn de ovennevnte. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes til drektige tisper som før drektig­heten er vaksinert med Pi-komponenten i Nobivac vaksineserien.

Dosering: Grunnvaksinering: Før 12 uker: 2 vaksinasjoner, hver med en enkelt dose. 1. dose fra 8 ukers alder og 2. dose 2-4 uker senere. 12 uker og eldre: Enkel vaksinasjon med 1 dose pr. dyr. Revaksinering: 1 enkel dose hvert år. Tilberedning/Håndtering: Rekonstitueres med 1 ml vedlagt oppløsningsvæske eller 1 ml (1 dose) av inaktivert lepto­spirosevaksine i Nobivac-serien (se Interaksjoner). Skal ikke blandes med andre preparater enn disse. Administrering: 1 dose (1 ml) av re­konstituert vaksine gis s.c.

Overdosering/Forgiftning: Symptomer som ved enkeltdose. Hos en­kelte kan hevelsen være smertefull eller vare lenger.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 mi­nutter.

Andre opplysninger: Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel eller som godkjent av relevant myndighet.

Pakninger: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til hund: 5 sett (hettegl.) 014956. 25 sett (hettegl.) 014938.

Sist endret: 19.04.2022

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 05.04.2022

Nobivac Respira Bb vet.

Vaksine mot Bordetella bronchiseptica hos hund.    ATCvet-nr.: QI07A B03

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: 1 dose (1 ml) inneh.: Bordetella bronchiseptica (stamme Bb7 92932) fimbrier 88-399 U, dl-α-tokoferolacetat, natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, polysorbat 80, vann til injeksjons­væsker.1

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot Bordetella bronchiseptica hos hund. Begynnende immunitet: Fra 2 uker. Varighet av immunitet: 7 måneder etter grunnvaksinasjon, 1 år et­ter revaksinasjon.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hund mot Bordetella bronchi­septica for å redusere kliniske symptomer på infeksjon i de øvre luft­veier og bakterieutskillelse etter infeksjon.

Bivirkninger: Forbigående hevelse på injeksjonsstedet (≤2 cm), som av og til kan være fast, er svært vanlig og kan bestå i inntil 25 dager. Mellomstor, forbigående hevelse på injeksjonsstedet (≤3,5 cm) er van­lig, og kan være smertefull, og kan i sjeldne tilfeller vare i inntil 35 dager.

Forsiktighetsregler: Vaksiner kun friske dyr.

Interaksjoner: Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan gis samtidig, men ikke blandet med, de levende vaksinene i Nobivac-seri­ene mot valpesyke, hundens smittsomme hepatitt forårsaket av infek­sjon med hundens adenovirus type 1, parvovirusinfeksjon og luftveis­infeksjon forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2. Sik­kerhets- og effektdata viser at vaksinen kan gis samtidig, men ikke blandet med, Nobivac-seriene av vaksiner nevnt ovenfor sammen med den levende Nobivac parainfluensa-vaksinen og de inaktiverte vaksine­ne i Nobivac-seriene mot leptospirose forårsaket av L. interrogans se­rogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Ictero­haemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Aust­ralis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa se­rovar Bananal/Liangguang. Antistoffresponsdata for den levende para­influensavaksinen til hund og antistoffresponsdata og andre immuni­tetsdata for den inaktiverte leptospirose-vaksinen til hund støtter at vaksinen kan brukes samtidig, men ikke blandet med, de nevnte Nobi­vac-seriene av vaksiner. Når denne vaksinen administreres samtidig med de relevante Nobivac-vaksinene, er det vist at sikkerhet og effekt er den samme som når vaksinen gis alene. Preparatomtalen til de rele­vante Nobivac-vaksinene som brukes samtidig må leses før administre­ring. Ingen informasjon vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre preparater enn de som er nevnt ovenfor. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet.

Dosering: Til s.c. bruk, 1 ml dose pr. vaksinasjon. Hunder kan vaksi­neres fra 6 ukers alder. La vaksinen oppnå romtemperatur (15-25°C) før bruk. Grunnvaksinasjon: 2 vaksinasjoner gitt med 4 ukers mellom­rom. Revaksinasjon: En enkelt vaksinasjon gitt 7 måneder etter grunn­vaksinasjon med denne vaksinen er tilstrekkelig for å opprettholde be­skyttelse mot Bordetella bronchiseptica i 1 år. Årlig revaksinasjon. Dersom revaksinasjon ved 7 måneder glemmes, kan det gis en enkelt vaksinasjon innen 12 måneder etter grunnvaksinasjon for å forlenge be­skyttelsen mot Bordetella bronchiseptica i ytterligere 1 år. Denne vak­sinen kan også brukes til revaksinasjon i et skjema hvor Nobivac BbPi vet. er brukt i grunnvaksinasjon. En enkelt vaksinasjon administrert 1 år etter grunnvaksinasjon med Nobivac BbPi vet. er tilstrekkelig for å forlenge immuniteten mot Bordetella bronchiseptica i ytterligere 1 år. Revaksinasjon etter grunnvaksinasjon med Nobivac BbPi vet.: 1 vaksi­nasjon årlig. Samtidig bruk: Når vaksinen administreres samtidig med (dvs. ikke blandet med) andre vaksiner i Nobivac-serien som angitt un­der Interaksjoner, skal vaksinene gis s.c., men på forskjellige steder. Hunden skal ikke være under minimumsalder for den andre Nobivac-vaksinen, som angitt i den gjeldende preparatomtalen.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys.

Pakninger: Injeksjonsvæske: Til hund: 5 doser (ferdigfylt sprøyte).

Sist endret: 02.09.2022

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.05.2022

Nobivac Tricat Trio

Vaksine mot calicivirus, herpesvirus og panleukopenivirus til katt.                                    ATCvet-nr.: QI06A D04

LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspen­sjon til katt: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Felint calicivirus, levende svekket stamme F9, minst 104,6 PFU, felint herpesvirus, levende svek­ket stamme G2620A, minst 105,2 PFU, felint panleukopenivirus, leven­de svekket stamme MW-1, minst 104,3 CCID50. II) Hetteglass: Fosfat­bufret sterilt vann.1

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot felint calicivirus, felint herpesvirus type 1 (felint rhinotrakeittvirus) og felint panleukopenivirus hos katter. Begynnende immunitet: For FCV og FHV: 4 uker. For FPLV: 3 uker. Varighet av immunitet for FCV og FHV: 1 år. For FPLV: 3 år.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av katter for å redusere kliniske symptomer forårsaket av infeksjon med felint calicivirus (FCV) og felint herpesvirus type 1 (FHV). For å forebygge kliniske symptomer (leukopeni) og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med felint pan­leukopenivirus (FPLV).

Kontraindikasjoner: Se Drektighet/Laktasjon.

Bivirkninger: En moderat, smertefull hevelse kan observeres på injek­sjonsstedet i 1-2 dager. En liten forbigående temperaturøkning (opp til 40°C) kan forekomme i 1-2 dager. Nysing, hosting, neseflod og lett sløvhet eller nedsatt matlyst, kan i noen tilfeller sees i opptil 2 dager et­ter vaksinering. I svært sjeldne tilfeller kan vaksinen føre til hypersen­sitivitetsreaksjoner (pruritus, dyspné, oppkast, diaré eller kollaps).

Forsiktighetsregler: Kun friske dyr skal vaksineres. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner: Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved bruk sammen med andre veterinærpreparater.

Drektighet/Laktasjon: Skal ikke brukes under drektighet eller lakta­sjon, da preparatet ikke er testet på drektige eller lakterende katter. Le­vende FPLV-vaksiner gitt til drektige katter kan gi problemer under drektigheten eller medfødte defekter på avkommet.

Dosering: 1 dose tilsv. 1 ml av oppløst vaksine. Gis s.c. Grunnimmu­nisering: 2 enkeltdoser gis med 3-4 ukers mellomrom. Den 1. injeksjo­nen kan gis fra 8-9 ukers alder, og den 2. injeksjonen fra 12 ukers alder. Revaksinering: En enkelt dose (1 ml) iht. følgende skjema: Mot FCV og FHV hvert år (med vaksiner som inneholder stammene F9 og G2620A), mot FPLV hvert 3. år (med stamme MW-1 som i Nobivac Tricat Trio).

Overdosering/Forgiftning: Ved 10 ganger overdose kan en moderat, smertefull hevelse på injeksjonsstedet observeres i 4-10 dager. En liten forbigående temperaturstigning (opp til 40,8°C) kan forekomme i 1-2 dager. I noen tilfeller er det sett generell utilpasshet, hoste, nysing, for­bigående apati og nedsatt matlyst i noen få dager.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Be­skyttes mot lys. Skal ikke fryses.

Pakninger: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske: Til katt: 25 sett  (hettegl.) 048528.

Sist endret: 21.08.2012

NO-NOV-230400001