Dosering av Aqui-S ved gjenbruk av ferskvann

Dosering av Aqui-S ved gjenbruk av ferskvann

Ferskvannsbehandling mot lus og AGD benyttes i stor og økende grad.

Sedasjon med Aqui-S benyttes ofte for å redusere stress og oksygenforbruk under denne behandlingen. Det er blitt vanlig å benytte ferskvannet både 2 og 3 ganger. I den forbindelse har vi fått flere spørsmål om behov for etterdosering av Aqui-S ved andre og tredje gangs bruk. Vi finner det hensiktsmessig å dele svaret med alle.

  • Ved gjenbruk av ferskvann må det gis tilnærmet full ny dose av Aqui- S ved 2. og 3. gangs bruk av det samme vannet!
  • Det vanlige er å bruke 2 til 3 ml/m3 som utgangsdose, og 0,5 ml/m3 lavere dose ved de påfølgende rundene.
  • Hvor høy utgangsdose man skal benytte avhenger av vanntemperatur og brønnbåtens konstruksjon. Det gjelder å dosere så høyt at fisken akkurat ikke legger seg på ristene. Høy vanntemperatur og «snilt» avsug over ristene muliggjør 3 – 3,5 ml/m3. Kaldt vann og tøft avsug tilsier ned mot 2 ml/m3.
  • NB! Husk at høy CO2 i seg selv vil gi fisk på ristene. God lufting og bruk av skumdemper er derfor viktig.

Forklaring
Isoeugenolen (aktivt stoff i Aqui-S) oppkonsentreres i fisken fra opprinnelig 1,25 mg/liter i vannet (ved 2,5 ml Aqui-S/m3) til 20-30 mg/kg i fisken. Dermed faller konsentrasjonen i vannet mens fisken blir sedert, og fisken tar med seg mesteparten av isoeugenolen ut etter endt behandling. I tillegg kommer fiskens metabolisme av isoeugenol, samt nedbrytning ved UV-stråling, siden vannet luftes og det kommer til sollys. I praksis må man dermed etterdosere som om (nesten) alt vannet er skiftet ut hver gang vannet skal gjenbrukes.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer