Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

I mai 2017 ble det gjennomført et forsøk hos LetSea AS i Sandnessjøen for å dokumentere effekten av sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling. Sedert fisk ble sammenliknet med usedert kontroll, blant annet med hensyn på endring i kortisol- og kloridnivåer i blod.

  • Kortisolnivåene stiger under ferskvannsbehandling; men sedasjon reduserer kortisolstigningen betydelig (p = 0,024)
  • Kloridnivåene faller under ferskvannsbehandling; men sedasjon reduserer fallet i klorid (p=0,056)

Sedasjon reduserer m.a.o. stressreaksjonen og tap av salter til ferskvannet.

Fullstendig rapport fra forsøket kan hentes her:

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Aqui-S – tillaging av stamløsning

Det virksomme stoffet i Aqui-S – isoeugenol – er en olje med begrenset løselighet i vann. Det er derfor helt nødvendig å lage en stamløsning av Aqui-S emulgert i vann  for å oppnå god og rask effekt. Fisk vil dessuten reagere med uro dersom den eksponeres for uemulgert olje.
Les mer