Meld bivirkninger

Meld bivirkninger!

Veterinærer og fiskehelsebiologer skal melde mistanke om utilsiktede bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk, eller via innehaveren av markedsføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet. Du kan lese mer og finne rett skjema for utfylling på Statens legemiddelverk sine sider: https://legemiddelverket.no/veterinermedisin/bivirkningsmelding-for-legemidler-til-dyr

Statens legemiddelverk overvåker legemidlenes sikkerhet. Meldesystemet for bivirkninger skal bidra til å fremskaffe data om alvorlige bivirkninger, og signaler om nye, tidligere ukjente bivirkninger. Ny kunnskap skal komme veterinærer og fiskehelsebiologer til gode i form av endring i preparatomtalen (indikasjoner, kontraindikasjoner, bivirkninger, dosering, forsiktighetsregler eller interaksjoner), eller ved informasjon gjennom andre medier.

Melding sendes på mistanke. Det er ikke nødvendig å kunne bevise at legemidlet er årsak til reaksjonen.

Spesielt skal det sendes melding ved

  • Alvorlig bivirkning og utilsiktede virkninger hos mennesker som håndterer preparatet
  • Bivirkning som ikke står i preparatomtalen

Det skal også sendes melding om:

  • Utilstrekkelig tilbakeholdelsestid
  • Manglende effekt
  • Interaksjoner med andre legemidler
  • Generell bekymring omkring ett eller flere legemidler

Regelverket rundt legemiddelovervåking finnes blant annet i Legemiddelforskriftens kapittel 10.

Ansvarlig for legemiddelovervåking for legemidlene som markedsført av MSD Animal Health er Elisabeth Kalvik. Mistanke om bivirkninger kan meldes oss via:

  • E-post: E-post: dpocnordic@merck.com
  • Telefon: +47 55 54 37 35

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer