Stress hos fisk

Stress hos fisk

I løpet av de siste 20 årene er produksjonen av laks og ørret nesten 30-doblet; fra ca. 35.000 tonn i 1987 til 1,35 millioner tonn i 2014. Effektive vaksiner og parasittmidler har vært viktige forutsetninger for denne utviklingen og de vil være det også i framtida. Næringen er i ferd med å bli voksen, økonomien er trygg, og tiden er inne for å fokusere mer på hvordan vi håndterer de nye husdyra vi har ansvaret for.

Er produksjonen etisk? Gir vi dem skånsom behandling og godt nok miljø?

Stress er uheldig, både med tanke på dyrevelferd og økonomi. Mange FoU-miljøer arbeider nå med å kartlegge stressnivået i oppdrett. Mer kunnskap og driftsopplegg som reduserer stress vil være svært viktig både for helse og vekst. Ikke minst gjelder dette i forhold til sjukdommer vi ennå ikke kan forebygge eller behandle. Der er det fiskens egen evne til å motstå sjukdom vi må satse på. Velferd og økonomi går her hånd i hånd. Med MTB som produksjonsstyring blir daglig tilvekst å regne som rente på biomassen – jo tidligere utslaktinga kan starte, desto bedre kan MTB-en utnyttes. Noen hundre gram ekstra slaktevekt utgjør mange kroner.

En stadig mer profesjonell næring stiller store krav til kompetansen hos sine leverandører. MSD Animal Health har bevisst satset på høyt kvalifiserte fagfolk, og bygger videre med økt kompetanse på fiskevelferd, stress og stressreduksjon.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer